Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України

Стор-1.jpg Стор-автори.jpg

Опубліковано роботу «Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України» авторського колективу: В.Ю. Биков, О.Ю. Буров, А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, М.П. Лещенко, С.Г. Литвинова, В.І. Луговий, В.В. Олійник, О.М. Спірін, М.П. Шишкіна, що висунуто на здобуття Державної премії України в галузі освіти.

Анотація до роботи

Актуальність і завдання роботи зумовлені потребою створення конкурентоспроможної освітньої сфери незалежної України в умовах глобалізації, євроінтеграції, формування інноваційного людського капіталу, сучасних компетентностейі кваліфікацій людини, підвищення доступності та якості освіти, відповідно до цілей сталого розвитку для України до 2030 р.

Метою роботи є обґрунтування і розвиток теоретико-методологічних та науково-методичних основ інформатизації освіти, широке впровадження в освітню та дослідницьку практику інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), створення інформаційно-цифрового освітнього простору України, розроблення та поширення відкритих систем у галузі освіти, педагогіки і психології.

Упродовж 1991-2018 рр. авторами здійснено комплексні наукові дослідження і розробки, результати яких забезпечили розвиток теоретичних основ цільових, змістових, технологічних, науково-організаційних та нормативно-правових складників інформатизації освіти, упровадження ІКТ у широку освітню практику.

У роботі вперше на рівні світових аналогів розроблено та обґрунтовано культурно-інформаційну теорію освіти, що розкриває інформаційно-комунікаційну сутність освіти, пояснює ключову роль освітньої інформації і комунікації, базисну організацію компетентностей людини як інформаційного продукту, теорію організаційних систем відкритої освіти та Інтернет орієнтованих науково-освітніх середовищ, теорію цифрової гуманістичної педагогіки, а також низку концепцій інформатизації освіти України.

Сформульовані авторським колективом теоретичні і концептуальні положення інформатизації освіти стали підґрунтям для прикладних розробок, експериментальної перевірки і практичного застосування інноваційних продуктів на національному, регіональному, інституційному, індивідуальному рівнях, що справили системний вплив на інформаційну модернізацію освітньої сфери.

Обґрунтовано зміст, створено програмно-методичне забезпечення вивчення інформатики як предмета та її опанування за іншими предметами в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. Формування системи підготовки вчителів для навчання інформатики як предмета та за іншими предметами, підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівних кадрів освіти уможливило розвиток цифрових компетентностей здобувачів освіти відповідно до запитів інформаційного суспільства, потреб українського суспільства.

Авторами зроблено вагомий внесок у розроблення науково-методичного забезпечення дистанційної освіти вчителів і державних управлінців, нових систем навчання і хмаро орієнтованих освітніх середовищ, створення електронних освітніх ресурсів, електронних наукових фахових видань, підручників і посібників для різних рівнів освіти. За навчально-методичними матеріалами авторів упродовж 1991-2018 рр. підготовлено понад 20 тис. вчителів інформатики, близько 145 тис. вчителів інших предметів, підвищено кваліфікацію з ІКТ понад 180 тис. педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти України.

Реалізовано інноваційні інституційні форми інформатизації освіти:

– державна і наукова установи: Головний обчислювальний центр Міністерства народної освіти України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, який у 2019 р. відзначає 20-ліття діяльності;

– центри і мережі дистанційного навчання: перший в євразійському регіоні Центр дистанційного навчання Української Академії (нині Національної академії) державного управління при Президентові України в системі навчальної мережі глобального розвитку Світового банку, Міжрегіональна мережа дистанційного навчання НАДУ при Президентові України, що об’єднує центри дистанційного навчання в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі і Харкові, Навчально-науково-виробничий комплекс “Академія дистанційної освіти”, який брав участь у реалізації проекту міжнародної співпраці за програмою Єврокомісії “Тюнінг” (Налаштування освітніх структур в Європі), Український відкритий університет післядипломної освіти, що включає 15 регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, Навчально-методичний центр організації дистанційного навчання Університету менеджменту освіти НАПН України;

– структурні підрозділи закладів вищої освіти: Інформаційно-обчислювальний центр Української Академії державного управління при Президентові України, Інститут інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Центр мережних електронних освітніх ресурсів та наукометрії Університету менеджменту освіти, Інформаційний навчально-виробничий центр Житомирського державного університету імені Івана Франка;

– спільні науково-дослідні лабораторії наукових установ і закладів вищої освіти з проблем інформатизації освітньо-наукової діяльності;

– наукова, науково-методичні та спеціалізовані ради і комісії: Наукова рада НАПН України з інформатизації освіти і науки, Науково-методична комісія з інформатики Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, спеціалізовані вчені ради (13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України);

– електронні освітньо-наукові бібліотеки: Електронна бібліотека Української Академії державного управління при Президентові України, Електронна бібліотека Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, Електронна бібліотека НАПН України, Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка, Електронна бібліотека Інституту модернізації змісту освіти МОН України. У цих бібліотеках розміщено понад 41 тис. повнотекстових електронних ресурсів, що завантажувалися користувачами понад 11 млн разів.

За безпосередньої участі авторів як головних редакторів, їх заступників і членів редколегій засновано та здійснюється випуск наукових та науково-методичних періодичних видань: “Інформаційні технології і засоби навчання”, “Інформаційнітехнології в освіті”, “Комп’ютер у школі та сім’ї”. Журнали займають відповідно: 1, 8 та 17 місця у рейтингу ТОП-100 найкращих публікацій українською мовою за версією Google Scholar; 8, 20 та 28 місця у рейтингу наукових періодичних видань України за версією платформи “Бібліометрика української науки”. Видання “Інформаційні технології і засоби навчання” єдине серед вітчизняних видань у галузі педагогічних наук включено МОН України до категорії “А”.

Започатковано нові напрями підготовки висококваліфікованих фахівців з ІКТ в освіті, створено нову наукову спеціальність (спеціалізацію) 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

За темою роботи опубліковано 454 наукові та навчально-методичні праці, серед яких 32 монографії, 16 підручників, 57 посібників, 279 статей, з них 133 у наукових фахових виданнях України, 29 у виданнях, що індексуються у SCOPUS та Web of Science CoreCollection. За Google Scholar загальна кількість цитувань зазначених праць становить понад 11,2 тис., індекс Гірша – 48, індекс і10 – 228. За тематикою роботи захищено 120 дисертацій, з них 33 докторські і 87 кандидатських. 

Research Summary

The urgency and tasks of research are conditioned by the need to create a competitive education sphere of the independent Ukraine in the context of globalization, European integration, formation of innovative human capital, modern competences and qualifications of an individual, increasing the accessibility and quality of education according to the Sustainable Development Goals for Ukraine up to 2030.

The research aim is to ground and develop the theoretical and methodological, scientific and methodical bases of education informatization, wide implementation of information and communication technologies (ICT) in the educational and research practice, creation of the information and digital learning environment of Ukraine, development and dissemination of open systems in the field of education, pedagogy and psychology.

During 1991-2018 the authors have carried out comprehensive scientific research and developments, the results of which ensured the development of theoretical bases of the purpose-oriented, content, technological, scientific and organizational, and regulatory components of education informatization, implementation of ICT in a broad educational practice.

The cultural and information theory of education, which reveals the information and communication essence of education, explains the key role of educational information and communication, the primary organization of human competences as an information product, the theory of organizational systems of open education and Internet-oriented scientific and educational environments, the theory of digital humanistic pedagogy, as well as a number of conceptions of education informatization in Ukraine are developed and grounded in the work for the first time at the internationally excellent level.

The authors’ theoretical and conceptual statements of education informatization have become the basis for applied developments, experimental testing and practical applications of innovative products at the national, regional, institutional, and individual levels, which had a systemic impact on the informational modernization of education sphere.

The content is grounded, the software and methodical assurance of learning informatics as a discipline and its mastering with other disciplines in the general secondary and vocational schools is created. Forming the pre-service training system for teachers of informatics as a discipline and with other disciplines, in-service training of teachers, university teachers and education institutions leaders enabled the development of students’ digital competences according to the information society requests and Ukrainian society needs.

The authors made a significant contribution to the development of scientific and methodical assurance of teachers and public administrators distance learning, new learning systems and cloud-based educational environments, the creation of electronic educational resources, electronic scientific periodicals, textbooks and manuals for different levels of education. During 1991-2018 more than 20 thousand teachers of informatics, about 145 thousand teachers of other disciplines were prepared, as well as more than 180 thousand Ukrainian teachers, university teachers and education institutions leaders were trained in ICT according to the authors’ teaching materials.

The following innovative institutional forms of education informatization are being implemented:

– state and scientific institutions: Chief Computing Centre of the Ministry of Public Education of Ukraine, Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, which in 2019 celebrates its 20th anniversary;

– distance learning centres and networks: the first in the Eurasian region Distance Learning Centre of the Ukrainian Academy (today – National Academy) of Public Administration under the President of Ukraine in the system of the World Bank Global Development Learning Network, Interregional Network of Distance Learning at the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, which embodies distance learning centres in Kyiv, Dnipro, Lviv, Odesa, and Kharkiv, Training, Scientific and Production Complex “Academy of Distance Education”, which took part in the realisation of the international cooperation project under the European Commission Program “TUNING” (Tuning Educational Structures in Europe), Ukrainian Open University of Postgraduate Education, which includes 15 regional in-service teacher training institutions, Training and Methodical Centre of Distance Learning Organisation at the University of Educational Management;

– joint research laboratories of scientific institutions and higher education institutions in the problems of educational and research activity informatization;

– scientific, scientific and methodical, and specialized councils and commissions: Scientific Council of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine in Education and Science Informatization, Scientific and Methodical Commission in Informatization of the Ministry of Education and Science of Ukraine, specialized scientific councils (13.00.02 – Theory and Methods of Informatics Training at the National Pedagogical Dragomanov University, 13.00.10 – Information and Communication Technologies in Education at the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine);

– electronic educational and scientific libraries: Electronic Library of the Ukrainian Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Electronic Library of the V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Digital Library of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Electronic Library of the Zhytomyr Ivan Franko State University, Electronic Library of the Institute of Education Content Modernization of MoES of Ukraine. These libraries contain more than 41 thousand full-text electronic resources, downloaded by users more than 11 million times.

The scientific, and scientific and methodical periodicals “Information Technologies and Learning Tools”, “Information Technologies in Education”, “Computer at School and in Family” were founded and continue to be issued with the direct participation of authors as editors-in-chief, deputy editors and editorial staff members. The journals take 1st, 7th and 17th places respectively in the Top-100 Periodicals in Ukrainian according to Google Scholar; 8th, 20th and 28 places in the Ranking of Scientific Periodicals according to the platform “Ukrainian Science Bibliometrics”. The periodical “Information Technologies and Learning Tools” is the only one among domestic periodicals in the field of pedagogical sciences that has been included by MoES of Ukraine to the category “A”.

New directions of highly skilled ICT specialists in the field of education training have been introduced; a new scientific discipline (specialization) 13.00.10 – Information and Communication Technologies in Education has been created.

There have been published 454 scientific, and scientific and methodical works, including 32 monographs, 16 textbooks, 57 manuals, 279 papers, 133 of which are being published in the scientific professional periodicals of Ukraine, 29 in editions indexed by Scopus and Web of Science Core Collection. According to Google Scholar, the total number of citations of the above-mentioned works is over 11.2 thousand, the h-index is 48, and the і10-index is 228. 120 theses have been defended, among them there are 33 DSc and 87 PhD theses.

Анонси та оголошення

Запрошуємо на навчання в аспірантуру

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Фахове зростання цифрової компетентності. Якісне дослідження у найактуальнішому та прогресивному напрямі психологічної та педагогічної галузі.

Навчання протягом 4 років на бюджеті чи контракті.


ІV міжнародна конференція (інтернет-конференція) "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020. Глобалізований простір інновацій"

28 травня 2020 р. відбудеться ІV міжнародна конференція "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020. Глобалізований простір інновацій". Серед тематичних напрямів наступні: освітні реформи, інновації, освітня політика в рамках європеїзації та глобалізації; світові стратегії цифровізації освіти; тенденції розвитку шкільної освіти – міжнародний аспект; актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі; міжнародний досвід підтримки обдарованості та інклюзивної освіти.


IV Міжнародний семінар «Методи, ресурси і технології відкритого навчання та досліджень» (MROL 2020)

Тематика семінару охоплює питання сучасного стану розвитку та перспектив використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій підтримування навчання і наукових досліджень у відкритих системах вищої освіти.


V Міжнародний семінар з питань професійної перепідготовки та навчання протягом усього життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)

Цей семінар призначений для оцінювання нових технологій в освіті, у навчальних середовищах та методиках, що мають задовольнити навчання протягом усього життя людини, професійну підготовку та перепідготовку на основі використання особистісно орієнтованого підходу.


Конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оприлюднює перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад.


 29.04.2020

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАНЯ НАПН УКРАЇНИ оголошує конкурс на заміщення посади заступника директора з наукової роботи.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 5 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.
Строк подання заяв2 місяці з дня опублікування оголошення.