Історія та сьогодення

Інститут цифровізації освіти НАПН України (назва на момент заснування: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) створений 16 червня 1999 року 
рiшенням Президiї Академiї педагогiчних наук України вiдповiдно до 
Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 1999 року № 988 

Інститут є Головною установою з інформатизації НАПН України та провідною в системі освіти України науковою установою, діяльність якої спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо розв’язання актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, впровадження та застосування програмних і технічних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

З мометну заснування директором Інституту є доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Биков В. Ю.
 Співробітники Інституту беруть активну участь у розробленні й виконанні державних документів з розвитку освіти, державних програм, зокрема, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст., Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, Білої книги національної освіти України, Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 р., Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України, Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних дисциплін, Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці», Національного проекту «Відкритий світ».
У складі колективу науковців Інституту працюють видатні вчені – дійсні члени НАПН України В.Ю.Биков, А.М. Гуржій, М.І., Олійник та ін.

Упроваджено в освітню практику численні матеріали з науково-методичного забезпечення процесів інформатизації та комп’ютеризації освіти, створення новітніх засобів навчання з різних предметів для навчальних закладів всіх типів і рівнів акредитації. Розроблені та підтримуються електронні освітні ресурси (сайти, портали, дистанційні курси та ін.).

Важливою складовою роботи Інституту є організація експериментальної діяльності, що здійснюється на базі загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, спільних лабораторій з університетами України взаємодопомогу та науково-технічне співробітництво з навчальними закладами та науко­вими установам.

У межах угод здійснюється співпраця з навчальними закладами та науковими установами, діють спільні науково-дослідні лабораторії з Вінницьким державним педагогічним університетом ім. Михайла Коцюбинського, Херсонським дер­жавним університе­том, Криворізьким національним університетом, Терно­пільським національним педаго­гічним університетом ім. В. Гнатюка, здійснює спільні дослідження з Науково-дослідним центром навчально-наукових приладів Інсти­туту прикладної фізики НАН України, фізико-математичним факультетом КДПУ ім. В. Винниченка, з 2005 р. є співзасновником та здійснює координацію роботи Наукового Центру розробки засобів навчання для загальноосвіт­ніх навчальних закладів на базі КДПУ ім. В. Винниченка. Здійснюється міжнародна співпраця з питань науко­вого співробітництва, обміну досвідом, спільних публі­кацій, наукових заходів (Університет ім. Я. Коменського, м. Братислава, Словаччина; Копен­гаген­ський університет, м. Копенгаген, Данія; Універси­тет м. Кельце, Польща). Інститут плідно співпрацює з провідними світовими компаніями в галузі інформаційних технологій: Microsoft, Intel, Oracle, Cisko, VMware та ін.

Серед здобутків Інституту, зокрема, можна відзначити: організа­цію щорічного Все­ук­ра­їнського Інтернет-конкурсу «Вчи­тель-нова­тор» в межах спільної прог­рами з компанією «Майроксофт Україна» (2004-2011 рр.), участь у проекті створення ук­ра­їнсько­го сегменту глобальної ме­режі Інтернет «Партнерство в нав­чанні», започаткування та випуск Інформацій­ного бюлетеня, присвяче­ного висвіт­ленню актуальних відомо­стей щодо інновацій у галузі впровад­ження ІКТ в освіті України та зару­біжжя (з 2001 р.); укладання Каталогу інноваційних освіт­ніх проектів та освітніх інновацій (з 2013 р.); прове­дення щорічного Всеук­раїнського конкурсу для учнів «Молодь тестує якість», розробку типової моделі електронної бібліотеки установи як складової мережі електронних бібліотек НАПН України; створеня концеп­ції та дослідного зразка програмного комплексу Електронна бібліотека НАПН України з використанням системи EPrints (http://lib.iitta.gov.ua); обґрунтовання органі­заційно-педагогічних передумов впровадження мережі електронних бібліотек установ НАПН України; розроблення методичних рекомендацій щодо використання системи EPrints в науковій діяльності та навчальної програми для бібліотечних і наукових працівників для роботи з електронною бібліотекою. та ін.
Співробітники Інституту виконують технічну підтримку роботи серверів доменів iitta.gov.ua,iitlt.gov.ua; підтримку роботи сервера електронної бібліотеки НАПН України lib.iitta.gov.ua, сервера електронного фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» journal.iitta.gov.ua, порталу «Інститут інформаційних технологій і засобів навчання» iitlt.gov.ua; підключення до Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «Уран»; інсталяції програмних засобів загального користування, систем програмування, антивірусних та інших програм у відділах Інституту; проводять профілактичне обслуговування ПЕОМ, ремонт вузлів і блоків ПЕОМ; підключення, налаштування та підтримку в робочому стані безпровідного сегменту ЛОМ на основі технології WI-FI.
У межах виконання заходів з інформатизації НАПН України Інститутом упроваджено низку електронних освітніх ресурсів підтримки наукових психолого-педагогічних досліджень, зокрема, електронну бібліотеку НАПН України (lib.iitta.gov.ua); електронне фахове видання «Інформаційні технології і засобів навчання» на платформі OJS (journal.iitta.gov.ua) з найвищим індексом цитувань серед вітчизняних фахових видань у галузі педагогічних наук; модель типового сайту наукової установи; інформаційну систему «Наукові дослідження»; запропоновано підходи щодо використання відкритих web-орієнтованих систем моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень.
Інститут є лауреатом численних щорічних конкурсів Виставок-презентацій «Інноваційні технології навчання», «Інноватика в освіті України» та «Сучасні навчальні заклади» і нагороджений дипломами, золотими і бронзовими медалями.
Інститут є ініціато­ром з відкриття нової спеціальності з захисту кандидатських та док­торських дисертацій 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні техно­логії в освіті. У 2010 р. в установі вперше в Україні роз­почалася підго­товка аспірантів за цією спеціаль­ністю.

Для підвищення якості процесу підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів започатковано низку постійно діючих заходів:

- Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-комуні­каційні технології в освіті та наукових дослідженнях»;
- Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання й освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі».
Наукову структуру Інституту складають п'ять відділів, а саме: Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти, Відділ технологій відкритого навчального середовища, Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, Відділ цифрової трансформації НАПН України, Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій.