Про відділ

 scholar.png

Каталог освітніх інновацій

Електронний інформаційний бюлетень

2019

№1

№2

№3

№4

№5,

№6,

Архів

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Збірник інформаційних матеріалів

Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій - загальнометодологічний науковий під­розділ Інституту, що займається вивченням інновацій у системах освіти, здійснює змістовий аналіз відкритого інформаційного освітнього прос­тору, відкритих систем освіти, їх засобів, технологій і сервісів, у тому числі дос­лідження специфіки, ефективності та без­печності використання електронних освітніх ресурсів.

Відділ проводить порівняльно-педагогічні дослідження з впровадження ІКТ в освіті, здійснює аналіз загальних тенденцій процесів форму­вання й моніторингу інформаційно-комуні­каційної компетентності суб’єктів навчаль­ного процесу, інформування педагогічної громадськості щодо інновацій у системі загальної середньої освіти, розробку реко­мендацій, визначення перспектив для ін­теграції вітчизняної освіти у європейський та світовий освітній простір.

Історія відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій бере початок з 1994 року, коли у складі Академії педагогічних наук України був заснований Український інноваційний центр гуманітарної освіти, як окремий структурний підрозділ. Основним завданням центру було проведення досліджень з питань інноваційного розвитку гуманітарної освіти, навчально-методичного супроводу впровадження інновацій в системі загальної середньої освіти, порівняльного аналізу систем освіти, міжнародної співпраці з освітніми установами та міжнародними освітніми організаціями зарубіжжя.

Ініціаторами створення центру та науковими керівниками були Голік Л.О. та Тараненко І.Г., кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники, які одними з перших в українській педагогічній науці розпочали порівняльно-педагогічні дослідження у сучасному їх розумінні та дослідження систем освіти. Тривалий час в Українському інноваційному центрі гуманітарної освіти працювали науковці, що здійснили вагомий внесок у розробку та дослідження інновацій в системі освіти, серед яких, зокрема, Васьківська Г.В, Глобін О.І., Грабовська Т.О., Спіцин Є.С., Овчарук О.В., Оржехівський В.М., Снісаренко О.С. та ін.

За ініціативи співробітників центру було розроблено Концепцію громадянської освіти в Україні (http://library.kr.ua/women.html/pgovuindx.html), здійснювалась співпраця з представництвами Ради Європи в Україні та Делегації ЄС в Україні, представництва ЮНЕСКО, ПРООН, громадськими організаціями та науковими установами.

У 2001 році Український інноваційний центр гуманітарної освіти увійшов до складу Інституту засобів навчання АПН України (згодом Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України), як Інформаційно-аналітичний центр педагогічних інновацій. У 2004 році, у зв'язку із структурними змінами в Інституті, назву було змінено на "Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій". У 2015 році на його базі, в результаті реорганізаційних процесів, що відбулися в Інституті, створено Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій.

За роки діяльності відділу дослідження проводились науковим колективом, до складу якого з 2001 року входили та входять дослідники Білоус О.О., Гриценчук О.О., Гуржій А.М., Запорожченко Ю.Г., Іванюк І.В., Коневщинська О.Е., Кравчина О.Є., Лаврентьєва Г.П., Лещенко М.П., Малицька І.Д., Морзе Н.В., Овчарук О.В., Пасічник Л.М., Позняк С.М., Рождественська Д.Б., Сороко Н.В., Тимчук Л.І., Шиненко М.А., Яцишин А.В.

Для поширення результатів наукових досліджень співробітники відділу щороку організовують Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність вчителя Нової української школи» (м.Київ); на постійні основі виступають співорганізаторами Міжнародної конференції «Педагогічна компаративістика» (м.Київ), Інтерактивної науково-практичної конференції «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти» (м. Рівне) та ін.

Починаючи з 2008 року по теперішній час співробітники відділу є укладачами та авторами Електронного інформаційного бюлетеню (6 випусків на рік), у якому висвітлює інноваційні події в системах освіти зарубіжжя, здійснює технічну та редакційну підтримку випуску електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології в освіті». Щорічно відділом проводиться Всеукраїнський конкурс для учнів «Молодь тестує якість». У 2013 році співробітниками відділу ініційовано та укладено Каталог інноваційних освітніх проектів та освітніх інновацій. Співробітники відділу є членами Всеукраїнської асоціації порівняльної педагогіки та міжнародної освіти.

Під керівництвом провідних науковців відділу захищено дисертаційні роботи за спеціальністю 13.00.10 – інформаційні технології в освіті: Пліш І.В. «Використання інформаційно-комунікаційний технологій управління якістю освіти у загальноосвітніх навчальних закладах» (наук.керівник Овчарук О.В.); Капустян І.І. «Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції» (наук.керівн. Лещенко М.П.); Сороко Н.В. «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища» (наук.керівник Биков В.Ю.); Проценко Г.О. «Проектування інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу» (наук.керівник Лещенко М.П.).

Виконання наукових досліджень
За період діяльності відділом проведено низку науково-дослідних робіт за галузевою тематикою.

За Державною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 рр. виконано НДР «Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання», основні результати якої викладено у методичних рекомендаціях «Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України».

Публікації відділу: по 2014 р.з 2015 р.2016р.2017р.2018р.2019р.