Про аспірантуру та докторантуру

Аліна Бруяка.jpg 

В.о. завідувача аспірантурою і докторантурою:

Бруяка Аліна Віталіївна, молодший науковий співробітник

тел. +38 (044)-467-05-12.

е-mail: iitzn.napn@gmail.com

Години прийому: Пн., Вт., Чт. – 10.00-17.00, з 13.00 до 14.00 обідня перерва.

1. Загальні відомості про роботу аспірантури і докторантури:

Аспірантура. У 2016 році наказ МОН України від 25.11.2016 р. № 1499л про надання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у галузі знань «01 Освіта», за спеціальністю «011 Науки про освіту», спеціалізацією «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Докторантура. В Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з 1 січня 2017 року відкрито докторантуру з галузі знань «01 Освіта», за спеціальністю «011 Науки про освіту», спеціалізацією «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» наказ Інституту № 54 від 26 грудня 2016 року


2. Основні функції аспірантури і докторантури Інституту:

 • консультування аспірантів і докторантів;

 • розробка проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури і докторантури Інституту;

 • проведення заходів для забезпечення відбору обдарованої молоді для навчання в аспірантурі;

 • організація роботи комісій з прийому до аспірантури і докторантури, атестаційних комісій, комісій з прийому вступних іспитів зі спеціальності (спеціалізації), іноземнної мови (англійська), кандидатського іспиту зі спеціальності (спеціалізації);

 • прийом документів до аспірантури і докторантури;

 • підготовка наказів про зарахування до аспірантури і докторантури, закріплення наукових керівників і консультантів;

 • здійснення контролю за виконанням аспірантами і докторантами індивідуальних планів робіт над дисертаціями, проведення піврічних і річних атестацій та прийняття за їх результатами рішень про подальше перебування в аспірантурі чи докторантурі;

 • організація нарад з науковими керівниками та консультантами аспірантів і докторантів;

 • здійснення організаційної та науково-методичної роботи з питань попереднього розгляду дисертаційних робіт;

 • укладання поточних і перспективних планів, графіків роботи, зведених інформаційних звітів;

 • підготовка довідкових матеріалів, річних звітів про роботу аспірантури і докторантури та спеціалізованої вченої ради (для МОН України і вченої ради Інституту);

 • проведення аналізу тематики захищених дисертацій в спеціалізованій вченій раді, складання переліку дисертацій, розміщення авторефератів у науковій Електронній бібліотеці НАПН України;

 • систематичне надання оголошень і поновлення відомостей про функціонування аспірантури і докторантури через сайт Інституту;

 • організація технічного супроводу засідання спеціалізованої вченої ради;

 • організація Всеукраїнського методологічного семінару для молодих вчених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»;

 • наповнення даними про роботу аспірантури та докторантури Єдиної державної бази з питань освіти;

 • виконання розпоряджень НАПН України.


3. Вступ до аспірантури

Положення про приймальну комісію Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України


4. Вступники до докторантури на ім’я директора Інституту подають такі документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів; 
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним працівником Інституту із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури; 
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту; 
 • розгорнутий план докторської дисертації; 
 • списокнаукових праць опублікованих після присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук та винаходів; 
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу; 
 • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук, та вчені звання; 
 • копія паспорту (1, 2, 11 ст.) (2 примірники); 
 • копія ідентифікаційного коду (2 примірники); 
 • медична довідка про стан здоров'я за формою № 086-У; 
 • кольорове фото 4 х 6. 

Паспорт та диплом подаються вступником особисто. Після зарахування до докторантури, також, особисто подається трудова книжка.

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний відділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Інституту.

Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновки відділу щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників Інституту із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Прийом документів до докторантури здійснюється з 3 серпня по 20 серпня 2020 року, Пн.-Пт. з 11:00 до 17:00, к. 209.

Прийом документів до аспірантури здійснюється з 3 серпня по 20 серпня 2020 року, Пн.-Пт. з 11:00 до 17:00, к. 209.

Зарахування до докторантури і аспірантури Інституту планується 1 вересня 2019 року.

5. Форма навчання в аспірантурі і докторантурі:

 • аспірантура з відривом від виробництва (очна – денна, вечірня; заочна – дистанційна) – 4 роки (державний бюджет і за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту).
 • докторантура з відривом від виробництва (денна форма) - 2 роки (державний бюджет і за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту).

Інформаційний пакет

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності для підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 30 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

 • Блок обов’язкових дисциплін (12 кредитів ЄКТС)
 • Блок дисциплін за вибором інституту (10 кредитів ЄКТС)
 • Блок дисциплін за вибором аспіранта (8 кредитів ЄКТС)

Анотації обов'язкових навчальних дисциплін

Анотації дисциплін вільного вибору аспіранта