Про аспірантуру та докторантуру

Аліна Бруяка.jpg 

В.о. завідувача аспірантурою і докторантурою:

Бруяка Аліна Віталіївна, молодший науковий співробітник

тел. +38 (044)-467-05-12.

е-mail: iitzn.napn@gmail.com

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 каб. 209

Години прийому: Пн.-Пт. 10.00-16.00, з 13.00 до 14.00 обідня перерва

1. Загальні відомості про роботу аспірантури і докторантури

За Наказом МОН України від 25.11.2016 р. № 1499л Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у галузі знань «01 Освіта», за спеціальністю «011 Науки про освіту», спеціалізацією «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

В Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з 1 січня 2017 року відкрито докторантуру з галузі знань «01 Освіта», за спеціальністю «011 Науки про освіту», спеціалізацією «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», наказ Інституту № 54 від 26 грудня 2016 року.

2. Підготовка докторів філософії

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Термін навчання в аспірантурі – 4 роки

Форма навчання – денна (з відривом від виробництва) / заочна (без відриву від виробництва)

Фінансування – за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) / за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Зміст та обсяг освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії:

Освітня складова

Обсяг – 2 роки (30 кредитів ЄКТС)

Зміст:

 • Виконання індивідуального навчального плану
 • Вивчення дисциплін згідно навчального плану (лекційні і практичні заняття, самостійна робота аспіранта)
 • Складання заліків
 • Складання комплексного іспиту зі спеціальності

Наукова складова

Обсяг – 4 роки

Зміст:

 • Виконання індивідуального навчального плану
 • Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження
 • Підготовка дисертаційної роботи
 • Публікація статей за темою дисертації
 • Участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій, семінарів та ін. наукових заходів
 • Захист дисертаційної роботи

3. Підготовка докторів наук

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Термін навчання в докторантурі – 2 роки

Форма навчання – денна (з відривом від виробництва) / заочна (без відриву від виробництва)

Фінансування – за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) / за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Зміст та обсяг наукової програми підготовки докторів наук:

Обсяг – 2 роки

Зміст:

 • Виконання індивідуального навчального плану
 • Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження
 • Підготовка дисертаційної роботи
 • Наукові публікації (статті, тези, підручники, монографії, рекомендації та ін.)
 • Участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій, семінарів та ін. наукових заходів
 • Захист дисертаційної роботи

4. Основні функції аспірантури і докторантури Інституту:

 • консультування аспірантів і докторантів;
 • розробка проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури і докторантури Інституту;
 • проведення заходів для забезпечення відбору для навчання в аспірантурі Інституту;
 • організація роботи комісій з прийому до аспірантури і докторантури, комісій з прийому вступних іспитів, атестаційних комісій;
 • прийом документів до аспірантури і докторантури;
 • здійснення контролю за виконанням аспірантами і докторантами індивідуальних планів робіт над дисертаційними дослідженнями, проведення піврічних і річних атестацій та прийняття за їх результатами рішень про подальше перебування в аспірантурі чи докторантурі;
 • організація нарад з науковими керівниками та консультантами аспірантів і докторантів;
 • здійснення організаційної та науково-методичної роботи з питань попереднього розгляду дисертаційних робіт;
 • підготовка наказів з основної діяльності аспірантури та докторантури Інституту;
 • укладання поточних і перспективних планів, графіків роботи, зведених інформаційних звітів;
 • підготовка довідкових матеріалів, річних звітів про роботу аспірантури і докторантури та спеціалізованої вченої ради (для МОН України, НАПН України і вченої ради Інституту);
 • систематичне надання оголошень і поновлення відомостей про функціонування аспірантури і докторантури через сайт Інституту;
 • організація технічного супроводу засідання спеціалізованої вченої ради;
 • організація Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»;
 • наповнення даними про роботу аспірантури та докторантури Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • виконання розпоряджень НАПН України.