Про аспірантуру та докторантуру

Аліна Бруяка.jpg 

В.о. завідувача аспірантурою і докторантурою:

Бруяка Аліна Віталіївна, молодший науковий співробітник

тел. +38 (044)-467-05-12.

е-mail: aspirant@iitlt.gov.ua

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 каб. 209


1. Загальні відомості про роботу аспірантури і докторантури

Згідно з Наказом МОН України від 25.11.2016 р. № 1499л Інституту цифровізації освіти НАПН України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у галузі знань «01 Освіта», за спеціальністю «011 Науки про освіту», спеціалізацією «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Згідно з Наказом МОН України від 27.09.2021 р. № 189-л переоформлено ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, із збереженням ліцензованого обсягу. Згідно з Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 30.05.2023 р. (протокол № 9 (38)), освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» акредитовано.

В Інституті цифровізації освіти НАПН України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) з 1 січня 2017 року відкрито докторантуру з галузі знань «01 Освіта», за спеціальністю «011 Науки про освіту», спеціалізацією «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», наказ Інституту № 54 від 26 грудня 2016 року.

Звіти про роботу аспірантури і докторантури

Положення про аспірантуру та докторантуру Інституту цифровізації освіти НАПН України

2. Підготовка докторів філософії

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-наукова програма – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Термін навчання в аспірантурі – 4 роки

Форма навчання – денна (з відривом від виробництва) / заочна (без відриву від виробництва)

Фінансування – за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) / за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Зміст та обсяг освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії:

Освітня складова

Зміст:

 • Виконання індивідуального навчального плану
 • Вивчення дисциплін згідно навчального плану
 • Складання заліків
 • Складання комплексного іспиту зі спеціальності
 • Проходження педагогічної практики (практики викладання в ЗВО)

Наукова складова

Зміст:

 • Виконання індивідуального плану наукової роботи
 • Проведення власного наукового дослідження за обраною темою під керівництво наукового керівника
 • Публікації за темою наукового дослідження у вітчизняних та міжнародних виданнях
 • Участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій, семінарів та ін. наукових заходів
 • Підготовка звітних атестаційних документів, звіт про хід виконання та результати наукового дослідження (двічі на рік)
 • Оформлення результатів дослідження у вигляді дисертації
 • Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії

3. Підготовка докторів наук

Галузь науки: педагогічні науки

Наукова спеціальність: 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Термін навчання в докторантурі – 2 роки

Форма навчання – денна (з відривом від виробництва)

Фінансування – за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) / за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Зміст та обсяг наукової програми підготовки докторів наук:

Зміст:

 • Виконання індивідуального плану науково-дослідницької роботи
 • Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження
 • Підготовка дисертаційної роботи
 • Наукові публікації (статті, тези, підручники, монографії, рекомендації та ін.)
 • Участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій, семінарів та ін. наукових заходів
 • Підготовка звітних атестаційних документів, звіт про хід виконання та результати наукового дослідження (раз на рік)
 • Оформлення результатів дослідження у вигляді дисертації
 • Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук

4. Основні функції аспірантури і докторантури Інституту:

 • консультативна підтримка аспірантів і докторантів;
 • організація вступної кампанії до аспірантури та докторантури, прийом та оформлення документів від вступників, організація вступних іспитів до аспірантури;
 • організація освітнього процесу аспірантів;
 • організація роботи атестаційної комісії, екзаменаційної комісії комплексного іспиту;
 • розробка та облік виконання аспірантами та докторантами індивідуальних навчальних планів і планів наукової роботи;
 • організація Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»;
 • розробка планів прийому до аспірантури та докторантури, складання звітів про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів в ІЦО НАПН України;
 • виконання розпоряджень НАПН України щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • внесення даних про роботу аспірантури та докторантури до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);
 • систематичне надання оголошень і поновлення відомостей про функціонування аспірантури і докторантури через сайт Інституту.