Наукові дослідження

Тематика наукових досліджень Інституту цифровізації освіти НАПН України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) спрямована на розробку фундаментальних і прикладних досліджень щодо створення та використання сучасних засобів навчання та інформаційних технологій в освіті.

Дослідження здійснюються за напрямом 8: Освітнє середовище. Інформатизація освіти. Характер досліджень – комплексний, до їх виконання залучено колективи співробітників різного наукового рівня. Для кожного виконавця сформульовано конкретні завдання, визначено форми та обсяги очікуваних результатів досліджень на кінець поточного року і по завершенні теми.

Серед теоретико-методологічних проблем особлива увага приділялась питанням створення нових підходів до розробки, виробництва та впровадження у навчально-виховний процес сучасних засобів навчальної та учбової діяльності, вирішенню комплексу наукових проблем, пов’язаних з розвитком традиційних, комп’ютерно орієнтованих, інформаційних та комунікаційних засобів та систем навчання, визначенню їх педагогічних можливостей, методик комплексного використання у навчально-виховному процесі.

Основні зусилля співробітників Інституту спрямовані на розв’язування проблеми створення у закладах освіти навчального середовища, адекватного стану технологічного розвитку суспільства, зокрема розвитку інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), впровадження на базі ІКТ дистанційного навчання в системі підвищення фахової кваліфікації працівників освіти.

Поточні

2024-2025 рр. Проєктування веборієнтованих автоматизованих інформаційних систем формування і розвитку вітчизняного поняттєво-термінологічного апарату педагогіки і психології.

2024-2025 рр. Система використання імерсивних технологій вчителями у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти.

2024-2025 рр. Проєктування і використання відкритого освітнього середовища з елементами штучного інтелекту для професійного розвитку педагогічних кадрів.

2024-2025 рр. Розвиток цифрової компетентності наукових і науково-педагогічних працівників засобами відкритих освітньо-наукових інформаційних систем.

2023-2025 рр. Методика моніторингових досліджень ефективності інформаційно-цифрового середовища закладів загальної середньої освіти у контексті євроінтеграції України


Моніторинг впровадження результатів досліджень

2021-2023 рр. Методика використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень.

2021-2023 рр. Методологія використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у закладах освіти.

2021-2023 рр. Проєктування навчального середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей в закладах загальної середньої освіти.

2021-2023 рр. Проектування і технологічне забезпечення функціонування відкритої Інтернет-платформи «Українська електронна енциклопедія освіти».

Лютий - грудень 2021 р. Використання цифрових технологій у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти.(проект - переможець конкурсу молодих вчених НАПН України)

2020-2022 рр. Розвиток інформаційно-цифрового навчального середовища української школи.

Лютий - грудень 2022 р. Критерії та показники оцінювання якості освітнього цифрового контенту з доповненою реальністю

 

2018-2020 рр. Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів

 

2018-2020 рр. Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників

 

2018-2020 рр. Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти.

2017-2019 рр. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища.

2015-2017 рр. Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

 

2015-2017 рр. Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу

 

2015-2017 рр. Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу

2015-2017 рр. Методологія педагогічного проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в старшій школі (виконання припинено з 1 січня 2016 року)

2014-2016 рр. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності суб’єктів навчального процесу системи загальної середньої освіти в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору

2012-2014 рр. Система науково-організаційного і технологічного забезпечення розвитку мережі електронних бібліотек установ НАПН України

2012-2014 рр. Методологія інформатизації наукової і управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій

2012-2014 рр. Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення

2012-2014 рр. Модернізація шкіль­ного навчаль­но­го експери­менту на основі Інтернет-орієн­тованих педагогічних техноло­гій

2012-2014 рр. Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів

2011-2013 рр. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті

2009-2011 рр. Науково-методичні та організаційні засади оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів

2009-2011 рр. Науково-методичні засади застосування комп’ютерно орієнтованих засобів у навчанні природничо-математичних предметів у профільній школі

2009-2011 рр. Науково-організаційні засади забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору бібліотек наукових і навчальних закладів Національної академії педагогічних наук України

2009-2011 рр. Науково-методичні засадиорганізації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах

2008-2010 рр. Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн

2006-2008 рр. Методика застосування мультимедій­них систем як засобів інтерактив­ного навчання

2006-2008 рр. Науково-методичні засади створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти

2006-2008 рр. Методика застосуван­ня комп’ютерно орі­єн­то­ваних засобів навчання з фізики в пілотних загально­освіт­ніх навчальних закладах

2006-2008 рр. Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія/ [ авт.: Биков В.Ю., доктор технічних наук, Uриценчук О.О., Жук Ю.О., кандидат педагогічних наук, доцент, Іванюк І.В., Малицька І.Д., Овчарук О.В., кандидат педагогічних наук, Пасічник Л.М., Позняк С.І., Чернявська Ю.Ю.] – К.: Атіка, 2005. – 252.

Монографія присвячена проблемам розвитку інформаційного освітнього середовища завдяки застосуванню комп’ютерних засобів в освітніх процесах в країнах світу. Автори висвітлюють загальні принципи та форми роботи інформаційних освітніх мереж міжнародних організацій, серед яких – Європейський Союз та Рада Європи, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін., які були використані для розробки порталу «Діти Україні».

Виявлення та аналіз проблем розвитку сучасних форм інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, зокрема дистанційного навчання в Європи та США, функціонування інформаційних освітніх мереж, розробки та впровадження освітніх проектів та інструментів вимірювання якості освіти, застосування засобів масової інформації тощо, дають змогу окреслити перспективи модернізації освіти в Україні.

Книга призначена для розробників освітньої політики, науковців, викладачів та студентів ВНЗ, вчителів та аспірантів.

2003-2005 рр. Науково-методичні засади проектування комп’ютерно орієнтованого навчального середовища пілотних загальноосвітніх навчальних закладів

2003-2005 рр. Теорія і методика використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчання і глобальних комп'ютерних мереж у навчанні

2003-2005 рр. Науково-методичне забезпечення процесу оцінювання досягнень учнів пілотних загальноосвітніх навчальних закладів

Формування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації середньої загальної освіти: Колективна монографія / [ авт.: Биков В.Ю. доктор технічних наук, Гриценчук О.О., Іванова С.М., Лаврентьєва Г.П., Малицька І.Д., Овчарук О.В., кандидат педагогічних наук, Пасічник Л.М., Рождественська Д.Б., Сороко Н.В., Чернявська Ю.Ю., Коневщинська О.Е.] – К.: «Педагогічна думка», 2007. - 292с.

Монографія присвячена проблемам розвитку інформаційного освітнього простору в країнах світу. Автори висвітлюють загальні підходи та принципи застосування ІКТ в освіті країн зарубіжжя. Аналіз тенденцій розвитку сучасних форм ІКТ в освіті, зокрема відкритої освіти, дистанційного навчання, електронних підручників, ресурсів інформаційних освітніх мереж, електронних проектів у навчальних закладах Європи та США дають змогу окреслити перспективи інформатизації освіти в Україні.

Книга призначена для розробників освітньої політики, науковців, викладачів та студентів ВНЗ, системи післядипломної педагогічної освіти, вчителів та аспірантів.

2000-2002 рр. Дидактичнi засади формування комп'ютерно орiєнтованого навчального середовища

Дослідження, виконані на замовлення:

2009-2010 рр.- За Державною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 рр. виконано НДР «Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання»

2009-2011 рр. – спільно з Microsoft НДР «Локалізація, налаштування та адміністрування порталу "Мережа партнерство в навчанні"»

2011 р. – спільно з НЦ «Мала академія наук» НДР «Моделі гармонізації сучасних мережних інструментів організації та інформаційно-технологічного підтримування процесів навчально-дослідницької діяльності учнів-членів»