Нормативні документи

Діяльність аспірантури та докторантури Інституту відбувається згідно з:

Законом України "Про вищу освіту"

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.11.2016 р. № 1499л

Ліцензією МОН України на освітню діяльність

Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 р. № 189-л

Наказом директора Інституту "Про відкриття докторантури"

Статутом ІЦО НАПН України

Стратегією розвитку ІЦО НАПН України

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» (Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук)

Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)"

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національній академії педагогічних наук України

Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ІЦО НАПН України

Положенням про аспірантуру та докторантуру ІЦО НАПН України

Положенням про освітній процес в ІЦО НАПН України

Положенням про систему забезпечення якості вищої освіти в ІЦО НАПН України

Положенням про приймальну комісію ІЦО НАПН України

Правилами прийому на навчання до аспірантури ІЦО НАПН України

Положенням про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти ІЦО НАПН України

Положенням про політику академічної доброчесності в ІЦО НАПН України

Положенням про порядок і процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в ІЦО НАПН України

Порядком оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів в ІЦО НАПН України

Порядком ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти в ІЦО НАПН України

Положенням про педагогічну практику аспірантів ІЦО НАПН України

Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ІЦО НАПН України

Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та інформальній освіті, в ІЦО НАПН України

Порядком перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в ІЦО НАПН України

Положенням про стипендіальну комісії в ІЦО НАПН України

Правилами призначення академічних стипендій аспірантам і докторантам ІЦО НАПН України

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ІЦО НАПН України

Положенням про наукове керівництво та консультування здобувачами вищої освіти в ІЦО НАПН України

Положенням про Раду молодих вчених ІЦО НАПН України

Положенням про конкурс «Кращий молодий вчений та аспірант року» в ІЦО НАПН України

Положенням про анкетування стейкголдерів освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в ІЦО НАПН України