Науковий доробок - практичній освіті

Видання і збірники

books.png
Для висвітлення результатів теоретичних наукових досліджень та їх упровадження в освітню практику функціонують видання, ініціатором створення і активним співзасновником яких є Інститут. З червня 2016 року маємо наукометричний рейтинг безпосередньо від Google Академія для вітчизняних наукових журналів. Всі видання за участю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України входять до ТОП-100. Журнал Інформаційні технології і засоби навчання очолює цей рейтинг.

А саме:

Докладніше
 • електронне наукове фахове видання Інституту «Інформаційні технології і засоби навчання» створене на міжнародній сучасній видавничій платформі Open Journal Systems (спільно з ДВНЗ УМО НАПН України. Рік заснування: 2006, 6 випусків на рік). "Рейтинг у наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі" НБУ ім. В.І. Вернадського", Google Scholar.
 • науково-методичний журнал «Комп'ютер у школі та сім'ї»; (спільно з Інститутом педагогіки НАПН України, рік заснування: 1998, 8 випусків на рік), внесений до наукометричної бази даних РИНЦ. "Рейтинг у наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі" НБУ ім. В.І. Вернадського ", Google Scholar.
 • збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (спільно з Херсонським державним університетом, рік заснування: 2008, 4 випуски на рік). "Рейтинг у наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі" НБУ ім. В.І. Вернадського ", Google Scholar.
 • Інститутом розроблено інструмент для оприлюднення, розповсюдження та використання суб’єктами освітнього процесу (учні, студенти, вчителі, викладачі, керівники освітніх закладів, батьки) науково-методичного доробку Національної академії педагогічних наук України - Електронну бібліотеку НАПН України, що створена на відкритій платформі – EPrints. Станом на кінець 2018 р. науковцями НАПН України внесено (оприлюднено) біля 15 тис. інформаційних ресурсів, серед яких підручники, навчальні посібники, методичні посібники, навчальні програми, монографії, автореферати дисертаційних робіт та дисертаційні роботи, статті, тези, презентації, артефакти, інформаційні бюлетені, відеоматеріали та ін. Починаючи з 2011 р. користувачами завантажено (розповсюджено), біля 2 млн. 640 тис. інформаційних ресурсів бібліотеки.

  Підручники, навчальні посібники, навчальні програми, створені співробітниками Інституту.

  Підручники, навчальні посібники:

 • Базовий курс інформатики / В.Д.Руденко, О.М.Макарчук, М.О.Патланжоглу; За заг. ред. В.Ю.Бикова: [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – Кн.1: Основи інформатики. – 2005. (Гриф МОН України).
 • Базовий курс інформатики/ Руденко В.Д. та ін., За заг. ред. В.Ю. Бикова: [Навч. посіб]. К.: Вид. група BHV.– Кн. 2: Інформаційні технології. – 2006.
 • Віртуальний клас вчителя / С.Г. Литвинова // Управління школою - № 10-12 (310-312) – Х.: Основа, 2011 – С. 7-51.
 • Віртуальний клас вчителя загальноосвітнього навчального закладу / С.Г. Литвинова // Газета інформатика – № 13-14 (589-590) - К.: Шкільний світ, 2011. – 95 с.
 • Ергодизайн: методологія і практика: [ Підручник ] / [В. О. Свірко, А. Л. Рубцов, О. Ю. Буров, В. М. Голобородько ]. Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки.- К., 2008 (CD-ROM). (Гриф МОН України).
 • Информатика : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко. — Львів : Світ, 2015. — 176 с. (Гриф МОН України) (рос. мова).
 • Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіаці : [Підручник] / [А. В. Скрипець, О. Ю. Буров, В. В. Павлов; За заг. ред. проф. А.В. Скрипця] – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 696 с. (Гриф МОН України).
 • Інформатика : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко. — К. : Педагогічна думка, 2014. — 164 с. (Гриф МОН України).
 • Інформатика : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко. — Електронний ресурс , 2014. — 172 с. (Гриф МОН України).
 • Інформатика : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко. — Львів : Світ, 2015. — 176 с. (Гриф МОН України).
 • Інформатика. Базовий курс для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю / В.В.Лапінський, Л.А.Карташова, Л.В.Осіпа, Т.П.Соколовська – К. : Педагогічна думка, 2009 – 260 с.
 • Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс: [навчальний посібник] / Співаковський О.В., Шерман М.І., Стратонов В.М., Лапінський В.В. - Херсон: ХДУ, 2012. - 223 с. (Гриф МОН України).
 • ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології : навчальний посібник. / Гуржій А.М., Карташова Л.А.,Лапінський В.В. – К. : ІОД. 2013. – 230 с. (Гриф МОН України).
 • Комп’ютерні технології для місцевої спільноти. Адаптація та локалізація для України / Загальна редакція Дементієвської Н.П. , Морзе Н.В., Нанаєвої Т.В. Видання 2-е виправлене та доповнене//- К., Intel Corporation, 2010. – 126c. (Гриф МОН України).
 • Комп’ютерні технології і підприємництво.Електронний навчальний посібник, адаптація та локалізація для України. Загальна редакція Дементієвської Н.П.//- К., Intel Corporation, 2012. – 200 с.
 • Комп’ютерні технології та майбутня професія. Навчальний посібник, адаптація та локалізація для України. Загальна редакція Дементієвської Н.П. , Морзе Н.В., Нанаєвої Т.В. Видання 2-е виправлене та доповнене//- К., Intel Corporation, 2009. – 120 с. (Гриф МОН України).
 • Короткий курс інформатики : навчальний посібник для студ. вищих пед. навч. Закл / Спірін О. М. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 112 с.: рис. (Гриф МОН України).
 • Критичне мислення: як цього навчати. Науково-методичний посібник / Вукіна Н.В., Дементієська Н.П., Сущенко І. М. / За наук. Ред. О.І. Пометун – Харків 2007. -190с.
 • Лабораторний практикум базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю: посібник/ Руденко В.Д., Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П., Регейло І.Ю. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 136 с. –Електронний ресурс. http://vlapinsky.at.ua/load/laboratornij_praktikum/1-1-0-24.
 • Методичний посібник для викладачів. «Програма «Шлях до успіху», адаптація та локалізація для України. Видання 2, виправлене та доповнене. Загальна редакція Дементієвської Н.П. , Морзе Н.В., Нанаєвої Т.В.//- К., Intel Corporation, 2009/2010. – 88 с. (Гриф МОН України).
 • Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник / ав.: Жалдак М.І., Шут М.І., Жук Ю.О., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П. / За ред.: Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с.
 • Основи інфокомунікацій: підручник / Л. Н. Беркман, В. Г. Кривуца, В. В. Лапінський. — К. : ДУІКТ, 2011. (Гриф МОН України).
 • Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: посібник / ав.: Жук Ю.О., Соколюк О.М., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П. / За редакцією: Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 128 с.
 • Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник /ав.: Богачков Ю.М., Биков В.Ю, Пінчук О.П., Манако А.Ф., Вольневич О.І., Царенко В.О., Ухань П.С., Мушка І.В. / Наук. ред. Ю.М. Богачков – К.: Педагогічна думка, 2012. – 160 с.: іл.
 • Початки штучного інтелекту: навчальний посібник для студ. фіз.-мат. спец-тей вищих пед. навч. закл-ів. Спірін О. М. – Жито­­мир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 172 с., іл. (Гриф МОН України).
 • Розв’язуємо задачі з економіки : посіб. для вчителів / О. Пінчук, М. Лавінський. – К. : Шк. світ, 2008. – 128с. – (Б-ка «Шк. світу»).
 • Технології: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень) / авт. кол. В. М. Мадзігон, А. М. Тарара, В. В. Лапінський та ін. — К. : Педагогічна думка, 2011. — 172 с. (Гриф МОН України).
 • Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / Литвинова С.Г., Спірін О.М. , Анікіна Л.П. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 170 с. (Гриф МОН України).
 • Математика в економіці: навч. посіб. для учнів і вчителів / О. П. Пінчук // Математика. – 2005. – № 25 (325). – 55с.
 • Intel® Навчання для майбутнього. –К: видавнича група BHV, 2008. -416 c. (Автори адаптації до українського видання Морзе Н.В., Дементієвська Н.П.). (Гриф МОН України). 

  Навчальні програми:

 • Математика в економіці [навчальна програма курсу за вибором для старших класів економічного профілю] / М. Лавінський, О. Пінчук // Математика. – 2008. – № 27–28(471–472). – С. 31–36.
 • Навчальна програма. Інформатика. 5–9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу / [Громко Г. Ю., Лапінський В. В., Руденко В. Д. та ін.], Биков В.Ю., Гуржій А.М. – за ред. // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2012. —№ 6. — С. 3–14. (Гриф МОН України).
 • Орієнтоване календарно–тематичне планування навчання інформатики у 5 класі для навчальної програми з поглибленим вивченням предметів природничо–математичного циклу / С.Г. Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2013. - № 1 (105) - С. 7-10.
 • Програма курсу „Інформатика” (8–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням інформатики) / [Руденко В. Д., Лапінський В. В. та ін.] // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2013. — №6. — С. 40–53. (Гриф МОН України).
 • Програма курсу «Інформатика» для вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи (10—12 класи). Литвинова С., Проценко Т. (Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4, 2006 р.).
 • Програма курсу за вибором “Сучасні офісні інформаційні технології”// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. / Дорошенко Ю.О., Лапінський В.В., Карташова Л.А. – 2006. – №4–5. – С.37–44.
 • Програма курсу за вибором ”Бази даних в інформаційних системах” / Руденко В. Д., Лапінський В. В. // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2013. — № 4. — С. 40-46. (Гриф МОН України).
 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів. Інформатика, 8–11 класи. Биков В.Ю., Руденко В.Д. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №8. – С. 3–11. 

  Методичні рекомендації

 • Документування НДР з використанням інформаційної системи «Наукові дослідження: планування, контроль, моніторинг»: методичні ре­комендації / Задорожна Н. Т., Середа Х. В., Тукало С. М., Лебеденко Л. В., Роменець Ю. В., Золотаренко І. В., Свінцицький С. В., Вербельчук Б. В.; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ, 2014. – 72 с. – Бібліогр. : 28 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України – № 3. – 2014.
 • Комп’ютер. Апаратна частина: конфігурація, вибір. / Н..Вовковінська, В. Дем’яненко, В Лапінський. — К.: Шк. світ, 2009. – 128 с.
 • Методика проектування і використання ХОНС загальноосвітнього навчального закладу : методичні рекомендації / С.Г.Литвинова. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 280 с. ; іл. 295.
 • Методичні рекомендації для тренерів-методистів, Intel Corporation / Н. Морзе, Н. Дементієвська. - К, 2005, -124 с. (Гриф МОН України).
 • Методичні рекомендації щодо облаштування кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (гриф МОН України) / Жалдак М., Жук. Ю., Лапінський В., Пилипчук А., Оскома Б., Сухомлинський С. / За ред. Лапінського В.В. – К. : Шкільний світ.- 2005, 96 с.
 • Мультимедійна дошка : посібник для вчителів / Віталій Лапінський, Любов Карташова. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 c.
 • Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчання [Електронний ресурс] / [Пінчук О. П., Манако А. Ф., Савельєва І. В.] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2013. – 15 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1925/.
 • Науково-методичні рекомендації до проекту державних стандартів інформативних компетентностей вчителів [Електронний ресурс] / [Пінчук О. П., Богачков Ю. М.] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2013. – 14 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1918/.
 • Організація та проведення науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі : методичні рекомендації [Електронний ресурс] / [О. П. Пінчук, З. О. Мотилькова ; упор. Пінчук О. П.] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2014. – 51с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/5514/.
 • Облаштування кабінету інформатики в школі / Мирослав Жалдак, Віталій Лапінський. К.: Шк. світ, 2008. – 112 с.
 • Основи інфокомунікацій [Текст] : програма та практикум / В. Г. Кривуца, Л. Беркман, В. Лапінський. — К. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012. — 119 с. (Гриф МОН України).
 • Основи операційних систем: ядро, процес, потік. / Габрусев В.Ю., Лапінський В.В., Нестеренко О.В. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007.
 • Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю.М. Богачков та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.
 • Спірін О. М. Короткий курс інформатики (інформаційно-комп’ютерні технології) : методичний посібник для студ. пед. спец-тей. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2006. – 198 с.: іл.
 • Створення та технічна підтримка електронної бібліотеки установи НАПН України: методичні рекомендації / [Іванова С.М., Спірін О.М., Яцишин А.В. та ін.]; за наук. ред. проф. О. М. Спіріна. – К. : Атіка, 2014. – 72 с.
 • Трудове навчання (технічні види праці), 7 клас: навчально-методичний посібник для вчителів трудового навчання / Н. Боринець, В. Лапінський, І. Ходзицька. (Гриф МОН України).
 • MS Outlook: Засоби управління, електронна пошта, органайзер: практикум. / Карташова Л.А., Калініна Л.М., Лапінський В.В. - К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.

  Монографії

 • Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей обдарованої особистості у підлітковому віці : [Монографія] / О. Ю. Буров, В. В. Рибалка, Н. Д. Вінник, В. В. Русова, М. А. Перцев, І. О. Плаксенкова, М. О. Кудрявченко, А. Б. Сагалакова, Ю. М. Черняк; За ред. О. Ю. Бурова. – К. : Тов «Інформаційні системи», 2012. – 258 с.
 • Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія / [В.В.Лапінський, А.Ю.Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф.. В.Ю.Бикова. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 180 с.
 • Методичні засади діагностики академічної обдарованості учнів загальноосвітньої школи : [Монографія] / [О. Ю. Буров, В. У. Кузьменко, Н. А. Бєльська; За ред. О. Ю. Бурова]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 202 c.
 • Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією : монографія / Спірін О. М. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 182 с.
 • Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій / Н. Т. Задорожна, Т. В. Кузнецова, А. В. Кільченко, Х. В. Середа, С .М. Тукало, О. О. Каплун, Л. А. Лупаренко. – К.: Атіка, 2014. – 160 с.
 • Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія [Електронний ресурс] / [Литвинова С.Г., Спірін О.М., Шишкіна, М.П. та ін.] ; за заг. ред. С.Г.Литвинової. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 153 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8732.
 • Науково-методичне забезпечення інформацій­ної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі Інтернет / Н. Т. Задорожна,Т. В. Кузнецова, А. В. Кільченко, Х. В. Середа, С. М. Тукало, В. А. Петрушко, C. Г. Литвинова // Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ, 2011. – 102 с. – Бібліогр. : 39 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України.
 • Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України: монографія / [Спірін О.М., Іванова С.М., Яцишин А.В. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна. – К. : Атіка, 2014. – 184 с.
 • Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів : Мо­нографія / [Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Пінчук О.П., Олійник В.В., Буров О.Ю., Манако А.Ф., Коневщинська О.Е., Ухань П.С., Іванюк І.В., Рождественська Д.Б., Барладим В.М., Корнієць О.М., Мушка І.В. ; наук. ред. Ю.М. Богачков] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : Атіка, 2014. – 184 с. : іл.
 • Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : монографія / Авт. кол. О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова, С.С. Вітвицька, Н.Г. Сидорчук, О.М. Спірін, Н.В. Якса та ін. / За заг. ред. проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 322 с.
 • Рамкові підходи до стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей керівників загальноосвітніх навчальних закладів для дистанційного навчання / С.Г. Литвинова, І.Д. Малицька // Основи стандартизації з інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В.Ю. Биков, О.В. Білоус, Ю.М. Богачков та ін.]; за заг. ред. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна, О.В.Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – С.81-86.
 • Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою: монографія / Спірін О. М. За наук. ред. акад. М. І. Жалдака. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. — 300 с.
 • Технології використання мережевих ресурсів для підготовки молоді до дослідницької діяльності : [Монографія] / [О. Ю. Буров, В. В. Камишин, Н. І. Поліхун, А. Т. Ашеров; За ред. О. Ю. Бурова]. – К. : ТОВ «Інформаційні системи». – 2012. – 416 с.

Бібліометрика

byn.jpg

Експертне оцінювання результативності науково-дослідної діяльності Інституту представлене у «Рейтингу університетів і науково-дослідних інститутів»  за даними системи "Бібліометрика української науки", що призначена для експертного оцінювання результатів діяльності вчених і дослідницьких колективів України.

Рейтинг Інституту та наукових колективів 

Рейтинг наукових періодичних видань 

Рейтинг співробітників Інституту

Поточний рейтинг співробітників Інституту за даними Інформаційно-аналітичної системи Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського "Бібліометрика української науки" доступний за посиланням http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php

Рейтинг співробітників Інституту станом на 15.12.2015р.

screen1.png
screen2.png
screen3.png

Інновації в навчальних закладах

1.png
Інститут забезпечує впровадження практичної частини наукових досліджень у навчально-виховний процес навчальних закладів України шляхом проведення педагогічних експериментів, освітніх проектів та конкурсів, серед яких:
 • «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids), 2017-2022 рр. на базі 94 ЗЗСО України.
 • «Хмарні сервіси в освіті», 2014-2017 рр., на базі 32 ЗНЗ у місті Києві, Вінницькій, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій та ін. областях України;  
 • «Розумники», 2014-2017 рр. на базі 6 ЗНЗ України.  
 • «Розвиток критичного мислення і навичок критичного оцінювання веб-ресурсів старшокласниками», 2014-2018 рр. за участі чотирьох закладів післядипломної освіти.
Докладніше

В Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ведеться робота щодо підготовки до участі у конкурсах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт2020» за напрямом «Інформаційно-комунікаційні технології». Завершено перший етап реєстрації Інституту у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Отримано ідентифікаційний код організації (PIC Code), розпочато процес реєстрації Представника юридичної особи (LEAR).

Науково-методичні заходи

Conf1.JPG
Науковці інституту щорічно беруть участь у більш як 100 наукових заходів в Україні і за кордоном. Інститут є співорганізатором понад 10 конференційнауково-практичних семінарів, 4 з яких – міжнародні, зокрема, ICTERI (International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications)MoodleMoot Ukraine, Міжнародного Інтернет-семінару «Cloud Tecnologies in Education» та ін.
Регулярно проводяться навчальні тренінги для педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників. Зокрема, в 2015 р. проведено 12 тренінгів: 7 – для педагогів ЗНЗ, 5 – для наукових співробітників та викладачів ВНЗ. Оголошення про навчальні тренінги оприлюднюються на офіційному сайті та на сторінках Інституту в соціальних мережах (FacebookGoogle+).

Навчально-просвітницька діяльність в соціальних мережах

htmlimage.jpg

Цілком підтримуючи і поділяючи принципи відкритого наукового й освітнього простору, наш Інститут відкритий до співпраці й поширення результатів досліджень, для чого використовує веб-ресурси і хмарні сервіси.

Інститут представлено у соціальних мережах: Група ІІТЗН у Facebook, Профіль ІІТЗН у Google+Сторінка ІІТЗН у LinkedInВідділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти у Facebook, Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у Facebook, Відділ технологій відкритого навчального середовища у Facebook, Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем у Facebook, Відділ мережних технологій і баз даних у Facebook, Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій у Facebook.

Науковцями інституту створено групи, спільноти, блоги для спілкування на професійну тематику, обміну досвідом, компетентного обговорення актуальних проблем в освіті: Cloud services in educatione-learning UAШкільний навчальний експеримент з сайтом симуляцій PhetМорські скаути України, Proforientator.info - Обирай професію правильно!опитування про ІКТТолока сімейної освіти та інші.

Електронні освітні ресурси та лабораторні засоби навчання

2.png
Підрозділи Інституту забезпечують науково-методичний супровід упровадження сучасних засобів навчання з природничо-математичних дисциплін у навчальний процес освітніх закладів.

Було здійснено апробацію засобів навчання, комплектів обладнання і методичних рекомендацій щодо їх використання для забезпечення навчального процесу з природничо-математичних дисциплін загальноосвітньої школи.

Розроблено Електронний навчально-методичний комплекс для підготовки вчителів з ви­користання інтерактивного моделювання фізичних процесів.

Докладніше
 1. Здійснюється апробація електронних освітніх ресурсів з математики (1, 2 клас), грамоти (1 клас), української мови (2 клас) за Всеукраїнським проектом «Розумники» (Smart kids)
 2. Здійснюється науко-методичний супровід Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті»
 3. Здійснюється методичний супровід викладання предмету інформатика в загальноосвітніх навчальних закладах- навчальний посібник «Хмарні сервіси Office 365»

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

DSC01102.JPG

Інститут у 2010 р. став ініціатором створення нової наукової спеціальності - 13.00.10. інформаційно-комунікаційні технології в освіті та вперше в Україні було відкрито аспірантуру та докторантуру (2011 р) за цією спеціальністю. Також, з 2010 р. в Інституті функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 для проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук.

Повний перелік захищених дисертацій

Докладніше