Науковий доробок - практичній освіті

Видання і збірники

books.png
Для висвітлення результатів теоретичних наукових досліджень та їх упровадження в освітню практику функціонують видання, ініціатором створення і активним співзасновником яких є Інститут. З червня 2016 року маємо наукометричний рейтинг безпосередньо від Google Академія для вітчизняних наукових журналів. Всі видання за участю Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України) входять до ТОП-100. Журнал Інформаційні технології і засоби навчання очолює цей рейтинг.

А саме:

Докладніше
 • електронне наукове фахове видання Інституту «Інформаційні технології і засоби навчання» створене на міжнародній сучасній видавничій платформі Open Journal Systems (спільно з ДВНЗ УМО НАПН України. Рік заснування: 2006, 6 випусків на рік). "Рейтинг у наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі" НБУ ім. В.І. Вернадського", Google Scholar.
 • науково-методичний журнал «Комп'ютер у школі та сім'ї»; (спільно з Інститутом педагогіки НАПН України, рік заснування: 1998, 8 випусків на рік), внесений до наукометричної бази даних РИНЦ. "Рейтинг у наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі" НБУ ім. В.І. Вернадського ", Google Scholar.
 • збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (спільно з Херсонським державним університетом, рік заснування: 2008, 4 випуски на рік). "Рейтинг у наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі" НБУ ім. В.І. Вернадського ", Google Scholar.
 • Інститутом розроблено інструмент для оприлюднення, розповсюдження та використання суб’єктами освітнього процесу (учні, студенти, вчителі, викладачі, керівники освітніх закладів, батьки) науково-методичного доробку Національної академії педагогічних наук України - Електронну бібліотеку НАПН України, що створена на відкритій платформі – EPrints. Станом на початок 2022 р. науковцями НАПН України внесено (оприлюднено) біля 26, 5 тис. цифрових ресурсів, серед яких підручники, навчальні посібники, методичні посібники, навчальні програми, монографії, автореферати дисертаційних робіт та дисертаційні роботи, статті, тези, презентації, артефакти, інформаційні бюлетені, відеоматеріали та ін. Починаючи з 2011 р. користувачами завантажено (розповсюджено), біля 9 млн. інформаційних ресурсів бібліотеки.

  Підручники, навчальні посібники, навчальні програми, створені співробітниками Інституту.

  Підручники, навчальні посібники:

 • Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Богачков Ю.М., Биков В.Ю, Пінчук О.П., Вольневич, О.І., Царенко В.О., Ухань П.С., Мушка І.В., Манако А.Ф. (2011). Педагогічна думка, м. Київ, Україна. 

 • Інтернет орієнтовані автоматизовані системи збирання, накопичення і опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Биков В.Ю., Богачков Ю.М., Вольневич О.І., Коневщинська О.Е., Ухань П.С., Сороко Н.В., Дивак В.В, Красношапка В.О. (2012). Педагогічна думка, м. Київ, Україна. 
 • Литвинова С.Г., Спірін, О.М., Анікіна, Л.П. Хмарні сервіси Office 365: навчальний посібник (2015). 
 • Хмарні технології в освіті: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Вакалюк Т.А. Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. – 72 c. 
 • Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С++: навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика. Вакалюк Т.А., Жуковський С.С. (2016). Вид-во ЖДУ, м. Житомир, Україна. 
 • Цифрова гуманістична педагогіка. Биков В.Ю., Лещенко М.П., Тимчук Л.І. (2017) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. 
 • Ми можемо більше! За розвиток громадянської активності дітей та молоді у Східній Європі. Методичний посібник. ТОВ «Обнова компані», м. Київ, Україна. Іванюк І.В., Іванцов М., Тавшавадзе Ц., Раше Т. (2017). 
 • Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті: посібник. Педагогічна думка, м. Київ, Україна. Овчарук О.В, Гриценчук О.О., Іванюк І.В., Сороко Н.В., Лещенко М.П., Тимчук Л.І., Кравчина О.Є., Малицька І.Д. (2017). 
 • Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах. Навчально-методичний посібник. Університетське видавництво "Пульсари", м. Київ, Україна. Іванюк І.В. Богданов С.О., Гірник А., Залеська О.В., Соловйова В.В., Чернобровкіна В.А. and Чернобровкін В.М. (2017). 
 • Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища: методичний посібник. Овчарук О.В., Гриценчук О.О., Іванюк І.В., Кравчина О.Є., Лещенко М.П., Сороко Н.В., Малицька І.Д. За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. ; Ін-т інформ. технол. і засобів навч. НАПН України. (2019). Літера ЛТД, м. Київ, Україна.
 • Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу: посібник / Іванова С.М., Кільченко А.В., Лабжинський Ю.А., Лупаренко Л.А., Новицька Т.Л., Одуд О.А., Спірін О.М., Ткаченко В.А., Шиненко М.А., Яцишин А.В. За наук. ред. проф. Спіріна О.М.; Ін-т інформ. технол. і засобів навч. НАПН України. – К.: ФОП Ямчинський О., 2019 – 208 с. 
 • Дослідницьке навчання дітей в закладах дошкільної і початкової освіти. Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в закладах дошкільної і початкової освіти : посібник / О. О. Гриб’юк; НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ, 2019. 446 с.
 • Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях: навчально-методичний посібник. Київ: Компринт, Лупаренко Л. А. 2019. 311 с. 
 • Мій Парламент: розумію і впливаю. Методичний посібник з громадянської парламентської просвіти для роботи з дітьми та молоддю. Майстер книг, м. Київ, Україна. Іванюк І.В., Гриньова М.В., Паращенко Л.І., Юрчишин Л.Т. (2020). 
 • Використання сервісів адаптивних хмаро орієнтованих систем у діяльності вчителя :[Електронне видання]: Метод. посіб. / Барладим В.М., Берідзе К.С., Бруяка А.В., Горбаченко С.В., Коваленко В.В., Носенко Ю.Г.,Мар’єнко М.В., Семеріков С.О., Шишкіна М.П. / За ред. М. П. Шишкіної. Київ : Педагогічна думка, 2020. 148 с. 
 • Базовий курс інформатики / В.Д.Руденко, О.М.Макарчук, М.О.Патланжоглу; За заг. ред. В.Ю.Бикова: [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – Кн.1: Основи інформатики. – 2005. (Гриф МОН України).
 • Базовий курс інформатики/ Руденко В.Д. та ін., За заг. ред. В.Ю. Бикова: [Навч. посіб]. К.: Вид. група BHV.– Кн. 2: Інформаційні технології. – 2006.
 • Віртуальний клас вчителя / С.Г. Литвинова // Управління школою - № 10-12 (310-312) – Х.: Основа, 2011 – С. 7-51.
 • Віртуальний клас вчителя загальноосвітнього навчального закладу / С.Г. Литвинова // Газета інформатика – № 13-14 (589-590) - К.: Шкільний світ, 2011. – 95 с.
 • Ергодизайн: методологія і практика: [ Підручник ] / [В. О. Свірко, А. Л. Рубцов, О. Ю. Буров, В. М. Голобородько ]. Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки.- К., 2008 (CD-ROM). (Гриф МОН України).
 • Информатика : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко. — Львів : Світ, 2015. — 176 с. (Гриф МОН України) (рос. мова).
 • Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіаці : [Підручник] / [А. В. Скрипець, О. Ю. Буров, В. В. Павлов; За заг. ред. проф. А.В. Скрипця] – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 696 с. (Гриф МОН України).
 • Інформатика : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко. — К. : Педагогічна думка, 2014. — 164 с. (Гриф МОН України).
 • Інформатика : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко. — Електронний ресурс , 2014. — 172 с. (Гриф МОН України).
 • Інформатика : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Руденко. — Львів : Світ, 2015. — 176 с. (Гриф МОН України).
 • Інформатика. Базовий курс для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю / В.В.Лапінський, Л.А.Карташова, Л.В.Осіпа, Т.П.Соколовська – К. : Педагогічна думка, 2009 – 260 с.
 • Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс: [навчальний посібник] / Співаковський О.В., Шерман М.І., Стратонов В.М., Лапінський В.В. - Херсон: ХДУ, 2012. - 223 с. (Гриф МОН України).
 • ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології : навчальний посібник. / Гуржій А.М., Карташова Л.А.,Лапінський В.В. – К. : ІОД. 2013. – 230 с. (Гриф МОН України).
 • Комп’ютерні технології для місцевої спільноти. Адаптація та локалізація для України / Загальна редакція Дементієвської Н.П. , Морзе Н.В., Нанаєвої Т.В. Видання 2-е виправлене та доповнене//- К., Intel Corporation, 2010. – 126c. (Гриф МОН України).
 • Комп’ютерні технології і підприємництво.Електронний навчальний посібник, адаптація та локалізація для України. Загальна редакція Дементієвської Н.П.//- К., Intel Corporation, 2012. – 200 с.
 • Комп’ютерні технології та майбутня професія. Навчальний посібник, адаптація та локалізація для України. Загальна редакція Дементієвської Н.П. , Морзе Н.В., Нанаєвої Т.В. Видання 2-е виправлене та доповнене//- К., Intel Corporation, 2009. – 120 с. (Гриф МОН України).
 • Короткий курс інформатики : навчальний посібник для студ. вищих пед. навч. Закл / Спірін О. М. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 112 с.: рис. (Гриф МОН України).
 • Критичне мислення: як цього навчати. Науково-методичний посібник / Вукіна Н.В., Дементієська Н.П., Сущенко І. М. / За наук. Ред. О.І. Пометун – Харків 2007. -190с.
 • Лабораторний практикум базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю: посібник/ Руденко В.Д., Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П., Регейло І.Ю. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 136 с. –Електронний ресурс. http://vlapinsky.at.ua/load/laboratornij_praktikum/1-1-0-24.
 • Методичний посібник для викладачів. «Програма «Шлях до успіху», адаптація та локалізація для України. Видання 2, виправлене та доповнене. Загальна редакція Дементієвської Н.П. , Морзе Н.В., Нанаєвої Т.В.//- К., Intel Corporation, 2009/2010. – 88 с. (Гриф МОН України).
 • Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник / ав.: Жалдак М.І., Шут М.І., Жук Ю.О., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П. / За ред.: Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с.
 • Основи інфокомунікацій: підручник / Л. Н. Беркман, В. Г. Кривуца, В. В. Лапінський. — К. : ДУІКТ, 2011. (Гриф МОН України).
 • Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: посібник / ав.: Жук Ю.О., Соколюк О.М., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П. / За редакцією: Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 128 с.
 • Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник /ав.: Богачков Ю.М., Биков В.Ю, Пінчук О.П., Манако А.Ф., Вольневич О.І., Царенко В.О., Ухань П.С., Мушка І.В. / Наук. ред. Ю.М. Богачков – К.: Педагогічна думка, 2012. – 160 с.: іл.
 • Початки штучного інтелекту: навчальний посібник для студ. фіз.-мат. спец-тей вищих пед. навч. закл-ів. Спірін О. М. – Жито­­мир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 172 с., іл. (Гриф МОН України).
 • Розв’язуємо задачі з економіки : посіб. для вчителів / О. Пінчук, М. Лавінський. – К. : Шк. світ, 2008. – 128с. – (Б-ка «Шк. світу»).
 • Технології: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень) / авт. кол. В. М. Мадзігон, А. М. Тарара, В. В. Лапінський та ін. — К. : Педагогічна думка, 2011. — 172 с. (Гриф МОН України).
 • Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / Литвинова С.Г., Спірін О.М. , Анікіна Л.П. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 170 с. (Гриф МОН України).
 • Математика в економіці: навч. посіб. для учнів і вчителів / О. П. Пінчук // Математика. – 2005. – № 25 (325). – 55с.
 • Intel® Навчання для майбутнього. –К: видавнича група BHV, 2008. -416 c. (Автори адаптації до українського видання Морзе Н.В., Дементієвська Н.П.). (Гриф МОН України). 

  Навчальні програми:

 • Математика в економіці [навчальна програма курсу за вибором для старших класів економічного профілю] / М. Лавінський, О. Пінчук // Математика. – 2008. – № 27–28(471–472). – С. 31–36.
 • Навчальна програма. Інформатика. 5–9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу / [Громко Г. Ю., Лапінський В. В., Руденко В. Д. та ін.], Биков В.Ю., Гуржій А.М. – за ред. // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2012. —№ 6. — С. 3–14. (Гриф МОН України).
 • Орієнтоване календарно–тематичне планування навчання інформатики у 5 класі для навчальної програми з поглибленим вивченням предметів природничо–математичного циклу / С.Г. Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2013. - № 1 (105) - С. 7-10.
 • Програма курсу „Інформатика” (8–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням інформатики) / [Руденко В. Д., Лапінський В. В. та ін.] // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2013. — №6. — С. 40–53. (Гриф МОН України).
 • Програма курсу «Інформатика» для вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи (10—12 класи). Литвинова С., Проценко Т. (Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4, 2006 р.).
 • Програма курсу за вибором “Сучасні офісні інформаційні технології”// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. / Дорошенко Ю.О., Лапінський В.В., Карташова Л.А. – 2006. – №4–5. – С.37–44.
 • Програма курсу за вибором ”Бази даних в інформаційних системах” / Руденко В. Д., Лапінський В. В. // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2013. — № 4. — С. 40-46. (Гриф МОН України).
 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів. Інформатика, 8–11 класи. Биков В.Ю., Руденко В.Д. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №8. – С. 3–11. 

  Методичні рекомендації

 • Хмарні сервіси і технології у науковій і педагогічній діяльності: методичні рекомендації. Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Носенко Ю.Г., Попель М.В., Шишкіна, М.П. (2016) 
 • Використання електронних освітніх ресурсів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти учнів: методичні рекомендації. Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Іванюк, І.В. (2016). 
 • Використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності вчителів : методичні рекомендації. Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Овчарук О.В., Малицька І.Д., Іванюк І.В., Гриценчук О.О., Кравчина О.Є., Сороко Н.В. (2018). 
 • Методика використання комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів : методичні рекомендації. Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Литвинова С.Г., Дементієвська, Н.П., Слободяник, О.В., Соколюк, О.М., Пінчук, О.П., Гриб'юк О.О. (2020) 
 • Використання цифрових технологій у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти: метод. рекоменд. Коваленко В. В., Мар’єнко М. В., Сухіх А. С. За ред. М. В. Мар’єнко, А. С. Сухіх. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. 87 с. 
 • Документування НДР з використанням інформаційної системи «Наукові дослідження: планування, контроль, моніторинг»: методичні ре­комендації / Задорожна Н. Т., Середа Х. В., Тукало С. М., Лебеденко Л. В., Роменець Ю. В., Золотаренко І. В., Свінцицький С. В., Вербельчук Б. В.; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ, 2014. – 72 с. – Бібліогр. : 28 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України – № 3. – 2014.
 • Комп’ютер. Апаратна частина: конфігурація, вибір. / Н..Вовковінська, В. Дем’яненко, В Лапінський. — К.: Шк. світ, 2009. – 128 с.
 • Методика проектування і використання ХОНС загальноосвітнього навчального закладу : методичні рекомендації / С.Г.Литвинова. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 280 с. ; іл. 295.
 • Методичні рекомендації для тренерів-методистів, Intel Corporation / Н. Морзе, Н. Дементієвська. - К, 2005, -124 с. (Гриф МОН України).
 • Методичні рекомендації щодо облаштування кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (гриф МОН України) / Жалдак М., Жук. Ю., Лапінський В., Пилипчук А., Оскома Б., Сухомлинський С. / За ред. Лапінського В.В. – К. : Шкільний світ.- 2005, 96 с.
 • Мультимедійна дошка : посібник для вчителів / Віталій Лапінський, Любов Карташова. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 c.
 • Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчання [Електронний ресурс] / [Пінчук О. П., Манако А. Ф., Савельєва І. В.] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2013. – 15 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1925/.
 • Науково-методичні рекомендації до проекту державних стандартів інформативних компетентностей вчителів [Електронний ресурс] / [Пінчук О. П., Богачков Ю. М.] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2013. – 14 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1918/.
 • Організація та проведення науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі : методичні рекомендації [Електронний ресурс] / [О. П. Пінчук, З. О. Мотилькова ; упор. Пінчук О. П.] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2014. – 51с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/5514/.
 • Облаштування кабінету інформатики в школі / Мирослав Жалдак, Віталій Лапінський. К.: Шк. світ, 2008. – 112 с.
 • Основи інфокомунікацій [Текст] : програма та практикум / В. Г. Кривуца, Л. Беркман, В. Лапінський. — К. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012. — 119 с. (Гриф МОН України).
 • Основи операційних систем: ядро, процес, потік. / Габрусев В.Ю., Лапінський В.В., Нестеренко О.В. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007.
 • Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю.М. Богачков та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.
 • Спірін О. М. Короткий курс інформатики (інформаційно-комп’ютерні технології) : методичний посібник для студ. пед. спец-тей. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2006. – 198 с.: іл.
 • Створення та технічна підтримка електронної бібліотеки установи НАПН України: методичні рекомендації / [Іванова С.М., Спірін О.М., Яцишин А.В. та ін.]; за наук. ред. проф. О. М. Спіріна. – К. : Атіка, 2014. – 72 с.
 • Трудове навчання (технічні види праці), 7 клас: навчально-методичний посібник для вчителів трудового навчання / Н. Боринець, В. Лапінський, І. Ходзицька. (Гриф МОН України).
 • MS Outlook: Засоби управління, електронна пошта, органайзер: практикум. / Карташова Л.А., Калініна Л.М., Лапінський В.В. - К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.

  Монографії

 • Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Руденко, Віктор Дмитрович, Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Олійник, В.В., Скрипка, К.І., Савченко, З.В., Горбаченко, В.І. and Пилипчук, А.Ю. (2010) Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України Монографія. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.
 • Моделі організаційних систем відкритої освіти. Биков В.Ю. (2008) Монографія. Видавництво ТОВ ВПФ «МЕГА»,"Атіка", м.Київ, Україна. 
 • Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій. Монографія. Биков В.Ю., Жук Ю.О., Богачков Ю.М. (2008) Педагогічна думка, м.Київ, Україна. 
 • Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладів. Пінчук О.П., Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Манако А.Ф., Олійник В.В., Буров О.Ю., Коневщинська О.Е., Іванюк І.В., Рождественська Д.Б., Барладим В.М., Корнієць О.М., Мушка І.В. (2014). Монографія. Атіка, м. Київ, Україна. 
 • Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу. Дем’яненко В.М., Коваленко В.В., Кравченко А.О., Носенко Ю.Г., Попель М.В., Рассовицька, М.В., Стрюк, А.М., Шишкіна М.П, Яцишин А.В. (2017). Монографія. ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. 
 • Інформаційні технології у вищій школі: Монографія. За заг. ред. Вакалюк Т.А., Литвинової С.Г. Житомир: вид-во ФОП «О.О.Євенок», 2019. 364 c.
 • Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України : монографія. Наук. ред. В.Ю. Биков, С.Г. Литвинова, В.І. Луговий. Київ: Компринт, 2019. 214 с. 
 • Globalne i regionalne konteksty w edukacji wczesnoszkolnej: monografia zbiorowa. Redakcja naukowa Mariya Leshchenko, Olga Zamecka-Zalas,Izabela Kiełtyk-Zaborowska,Jolanta Jarocka-Piesik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.2019. 340str.
 • Теоретико-методологічні основи моделювання і використання хмаро орієнтованого середовища для навчання учнів закладу загальної середньої освіти : монографія. Литвинова С.Г. Київ.: ЦК Компринт, 2019. 240 с. 
 • Науково-методичні засади проектування хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища у закладі вищої освіти: монографія. Шишкіна М.П. Київ.: ЦК Компринт, 2019. – 265 с. 
 • Дослідницьке навчання учнів предметів природничо-математичного циклу з використанням комп’ютерно орієнтованих методичних систем: монографія. Гриб’юк О. О. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 858 с. 
 • Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ: монографія / за наук. ред. В.Ю. Бикова, О.П. Пінчук. Київ: ЦП Компринт, 2019. 200 с. 
 • Інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування соціальної компетентності молодших школярів : монографія. Коваленко В. В., Яцишин А. В. Київ: ЦП Компринт, 2019. 220 с.
 • Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти :[Електронне видання]: монографія / Дем’яненко В. М. Мар’єнко М.В., Носенко Ю. Г., Семеріков С.О., Шишкіна М.П.та ін. ; за наук. ред. М. П. Шишкіної. Київ : Педагогічна думка, 2020. 183 с.
 • Комп’ютерне моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів : [Електронне видання]: монографія . В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, О. Ю. Буров, О. В. Слободяник, О. П. Пінчук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, О. О. Гриб’юк, Ю. М. Богачков, П. С. Ухань. За наук. ред. С. Г. Литвинової. Київ: Педагогічна думка, 2020. 213 с. 
 • Теорія і практика освіти для демократичного громадянства в країнах-членах Ради Європи: монографія . О.В.Овчарук. - Київ : ПП “Видавництво”Фенікс”, 2021. - 400 с. 
 • Національна доповідь про стан і перспективирозвиткуосвіти в Україні: монографія . Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М. Топузов (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. — 384 с. — Бібліогр.: с. 21. — (До 30-річчя незалежностіУкраїни), (розділ Цифровізація освіти – імперативїїмодернізації (с.117-133). 
 • Система педагогічногопроєктуванняінформаційноосвітньогосередовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів :монографія / О. П. Буйницька – К. : Київ.Ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 568 с. 
 • Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж. Монографія. Биков В.Ю., Пінчук О.П., Литвинова С.Г., Буров, О.Ю., Богачков Ю.М., Гриб'юк О.О., Соколюк О.М., Слободяник О.В., Коневщинська О.Е., Ухань П.С., Дементієвська Н.П., Яськова Н.В. (2018) Педагогічна думка, м. Київ, Україна. 
 • Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики: теоретико-методологічні основи. Вакалюк Т.А. (2018) Монографія. ФОП "О.О.Євенок", м. Житомир, Україна. 
 • Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей обдарованої особистості у підлітковому віці : [Монографія] / О. Ю. Буров, В. В. Рибалка, Н. Д. Вінник, В. В. Русова, М. А. Перцев, І. О. Плаксенкова, М. О. Кудрявченко, А. Б. Сагалакова, Ю. М. Черняк; За ред. О. Ю. Бурова. – К. : Тов «Інформаційні системи», 2012. – 258 с.
 • Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія / [В.В.Лапінський, А.Ю.Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф.. В.Ю.Бикова. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 180 с.
 • Методичні засади діагностики академічної обдарованості учнів загальноосвітньої школи : [Монографія] / [О. Ю. Буров, В. У. Кузьменко, Н. А. Бєльська; За ред. О. Ю. Бурова]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 202 c.
 • Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією : монографія / Спірін О. М. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 182 с.
 • Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій / Н. Т. Задорожна, Т. В. Кузнецова, А. В. Кільченко, Х. В. Середа, С .М. Тукало, О. О. Каплун, Л. А. Лупаренко. – К.: Атіка, 2014. – 160 с.
 • Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія [Електронний ресурс] / [Литвинова С.Г., Спірін О.М., Шишкіна, М.П. та ін.] ; за заг. ред. С.Г.Литвинової. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 153 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8732.
 • Науково-методичне забезпечення інформацій­ної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі Інтернет / Н. Т. Задорожна,Т. В. Кузнецова, А. В. Кільченко, Х. В. Середа, С. М. Тукало, В. А. Петрушко, C. Г. Литвинова // Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ, 2011. – 102 с. – Бібліогр. : 39 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України.
 • Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України: монографія / [Спірін О.М., Іванова С.М., Яцишин А.В. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна. – К. : Атіка, 2014. – 184 с.
 • Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів : Мо­нографія / [Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Пінчук О.П., Олійник В.В., Буров О.Ю., Манако А.Ф., Коневщинська О.Е., Ухань П.С., Іванюк І.В., Рождественська Д.Б., Барладим В.М., Корнієць О.М., Мушка І.В. ; наук. ред. Ю.М. Богачков] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : Атіка, 2014. – 184 с. : іл.
 • Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : монографія / Авт. кол. О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова, С.С. Вітвицька, Н.Г. Сидорчук, О.М. Спірін, Н.В. Якса та ін. / За заг. ред. проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 322 с.
 • Рамкові підходи до стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей керівників загальноосвітніх навчальних закладів для дистанційного навчання / С.Г. Литвинова, І.Д. Малицька // Основи стандартизації з інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В.Ю. Биков, О.В. Білоус, Ю.М. Богачков та ін.]; за заг. ред. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна, О.В.Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – С.81-86.
 • Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою: монографія / Спірін О. М. За наук. ред. акад. М. І. Жалдака. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. — 300 с.
 • Технології використання мережевих ресурсів для підготовки молоді до дослідницької діяльності : [Монографія] / [О. Ю. Буров, В. В. Камишин, Н. І. Поліхун, А. Т. Ашеров; За ред. О. Ю. Бурова]. – К. : ТОВ «Інформаційні системи». – 2012. – 416 с.

Бібліометрика

byn.jpg

Експертне оцінювання результативності науково-дослідної діяльності Інституту представлене у «Рейтингу університетів і науково-дослідних інститутів»  за даними системи "Бібліометрика української науки", що призначена для експертного оцінювання результатів діяльності вчених і дослідницьких колективів України.

Рейтинг Інституту та наукових колективів 

Рейтинг наукових періодичних видань 

Рейтинг співробітників Інституту

Інновації в навчальних закладах

1.png
Інститут забезпечує впровадження практичної частини наукових досліджень у навчально-виховний процес навчальних закладів України шляхом проведення педагогічних експериментів, освітніх проектів та конкурсів, серед яких:
 • «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids), 2017-2022 рр. на базі 94 ЗЗСО України.
 • «Хмарні сервіси в освіті», 2014-2017 рр., на базі 32 ЗНЗ у місті Києві, Вінницькій, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій та ін. областях України;  
 • «Розумники», 2014-2017 рр. на базі 6 ЗНЗ України.  
 • «Розвиток критичного мислення і навичок критичного оцінювання веб-ресурсів старшокласниками», 2014-2018 рр. за участі чотирьох закладів післядипломної освіти.
Докладніше

В Інституті ведеться робота щодо підготовки до участі у конкурсах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт2020» за напрямом «Інформаційно-комунікаційні технології». Завершено перший етап реєстрації Інституту у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Отримано ідентифікаційний код організації (PIC Code), розпочато процес реєстрації Представника юридичної особи (LEAR).

Науково-методичні заходи

Conf1.JPG
Науковці інституту щорічно беруть участь у більш як 100 наукових заходів в Україні і за кордоном. Інститут є співорганізатором понад 10 конференційнауково-практичних семінарів, 4 з яких – міжнародні, зокрема, ICTERI (International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications)MoodleMoot Ukraine, Міжнародного Інтернет-семінару «Cloud Tecnologies in Education» та ін.
Регулярно проводяться навчальні тренінги для педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників. Оголошення про навчальні тренінги оприлюднюються на офіційному сайті та на сторінках Інституту в соціальних мережах (FacebookGoogle+).

Навчально-просвітницька діяльність в соціальних мережах

htmlimage.jpg

Цілком підтримуючи і поділяючи принципи відкритого наукового й освітнього простору, наш Інститут відкритий до співпраці й поширення результатів досліджень, для чого використовує веб-ресурси і хмарні сервіси.

Інститут представлено у соціальних мережах: Група ІЦО у FacebookВідділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти у Facebook, Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у Facebook, Відділ технологій відкритого навчального середовища у Facebook, Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем у Facebook, Відділ мережних технологій і баз даних у Facebook, Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій у Facebook, Відділ цифрової трансформації НАПН України у Facebook.

Науковцями інституту створено групи, спільноти, блоги для спілкування на професійну тематику, обміну досвідом, компетентного обговорення актуальних проблем в освіті: Cloud services in educatione-learning UAШкільний навчальний експеримент з сайтом симуляцій PhetМорські скаути України, Proforientator.info - Обирай професію правильно!опитування про ІКТТолока сімейної освіти та інші.

Електронні освітні ресурси та лабораторні засоби навчання

2.png
Підрозділи Інституту забезпечують науково-методичний супровід упровадження сучасних засобів навчання з природничо-математичних дисциплін у навчальний процес освітніх закладів.

Було здійснено апробацію засобів навчання, комплектів обладнання і методичних рекомендацій щодо їх використання для забезпечення навчального процесу з природничо-математичних дисциплін загальноосвітньої школи.

Розроблено Електронний навчально-методичний комплекс для підготовки вчителів з ви­користання інтерактивного моделювання фізичних процесів.

Докладніше
 1. Здійснюється апробація електронних освітніх ресурсів з математики (1, 2 клас), грамоти (1 клас), української мови (2 клас) за Всеукраїнським проектом «Розумники» (Smart kids)
 2. Здійснюється науко-методичний супровід Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті»
 3. Здійснюється методичний супровід викладання предмету інформатика в загальноосвітніх навчальних закладах- навчальний посібник «Хмарні сервіси Office 365»

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

DSC01102.JPG

Інститут у 2010 р. став ініціатором створення нової наукової спеціальності - 13.00.10. інформаційно-комунікаційні технології в освіті та вперше в Україні було відкрито аспірантуру та докторантуру (2011 р) за цією спеціальністю. Також, з 2010 р. в Інституті функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 для проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук.

Повний перелік захищених дисертацій

Докладніше