Автореферати, дисертації

Автореферати та дисертаційні роботи підготовлені до захисту та захищені у спеціалізованій вченій раді Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України зі спеціальності 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті:

На здобуття наукового ступеня доктора наук

2011 рік

1. Колгатін О. Г. Теоретико-методичні засади проектування комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. М. Микитюк. Автореферат

2012 рік

2. Алєксєєв О. М. Теоретичні і методичні засади застосування дистанційних технологій навчання дисциплін професійної та практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України М. І. Жалдак. Автореферат

2015 рік

3. Глазунова О.Г. «Теоретико-методичні засади проектування та використання системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю» Автореферат

2016 рік

4. Литвинова С.Г. «Теоретико-методичні основи проектування хмаро-орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

5. Шишкіна М.П. «Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

2017 рік

6. Колос К.Р. «Теоретико-методичні засади проектування і використання комп'ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

7. Тимчук Л.І. «Теоретико-методичні засади проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

2019 рік

8. Вакалюк Т.А. «Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

9. Гриценко В.Г. «Теоретико-методичні основи проектування та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління університетом» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

2021 рік

10. Яцишин А.В. «Теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів з наук про освіту» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

11. Буйницька О.П. «Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Звукозапис Відеозапис

2022 рік

12. Мар'єнко М.В. «Проектування хмаро орієнтованої методичної системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів для роботи в науковому ліцеї» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Звукозапис Відеозапис

2023 рік

13. Романишин Ю.Л. «Теоретичні і методичні засади проєктування веб-базованого освітнього середовища університету» Монографія

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

2011 рік

1.Колос К. Р.  Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. О. М. Спірін. Автореферат

2.Рашевська Н. В. < Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. С. О. Семеріков. Автореферат

3.Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей  / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. С. О. Семеріков. Автореферат

4.Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.фіз.-мат.н. Н. Т. Задорожна. Автореферат

2012 рік

5. Ковальчук В. Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. О. М. Спірін. Автореферат

6.  Стрюк А. М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. С. О. Семеріков. Автореферат

7. Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.т.н., проф., дійсний член НАПН України В.Ю. Биков. Автореферат

8. Пліш І. В.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О.В. Овчарук. Автореферат

9. Крупський Я. В. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.т.н., проф.  В. М. Михалевич. Автореферат

10. Капустян І. І.  Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., М.П. Лещенко. Автореферат

11. Драган Е. В. Комп’ютерно орієнтована технологія оцінювання навчальних досягнень студентів фізичних спеціальностей на основі ймовірнісних теорій тестування / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.ф.-м.н., проф. Ю.С. Жарких. Автореферат

12. Проценко Г. О.  Проектування інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України Н.В. Морзе. Автореферат

2013 рік

13. Денисенко С.М. Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.т.н., доц. А.М. Мелешко. Автореферат

2014 рік

14. Кіяновська Н.М. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Н.В.Рашевська. Автореферат

2015 рік

15. Герасименко І.В. Методика використання технологій дистанційного навчання в підготовці бакалаврів комп’ютерних наук Автореферат Дисертація 

16. Тютюнник О.І. Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування майбутніх менеджерів-адміністраторів Дисертація

17. Іванова С.М. «Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук» / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. - д.пед.н., проф. Спірін О.М. Автореферат Дисертація

18. Кислова М.А. «Розвиток мобільного навчального середовища з вищої математики у підготовці інженерів-електромеханіків» Автореферат

19. Грищенко С.М. «Геоінформаційні технології як засіб формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

20. Олексюк О.Р. «Система DSpace як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики» Автореферат Дисертація

21. Когут У.П. «Системи комп’ютерної математики як засіб навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

22. Хоружий К.С. «Методика застосування інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2016 рік

23. Петренко С.В. «Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

24. Балалаєва О.Ю. «Проектування електронних посібників з латинської мови для вищих аграрних навчальних закладів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

25. Іванюк І.В. «Розвиток комп'ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти учнів в країнах Європейського Союзу» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

26. Кочарян А.Б. «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2017 рік

27. Мерзликін О.В. «Хмарні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у процесі профільного навчання фізики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

28. Вдовичин Т.Я. «Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

29. Варченко-Троценко Л.О. «WikI-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

30. Мельник О.М. «Проектування електронних освітніх ресурсів з математики для учнів початкової школи» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

31. Ястребов М.М. «Використання веб-орієнтованих технологій у здоров’язбережувальному навчанні учнів початкових класів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

32. Попель М.В. «Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математики»  Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

33. Рибалко О.О. «Проектування електронних освітніх ресурсів навчання математики в початковій школі з використанням системи Adobe Flash» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2018 рік

34. Волошина Т.В. «Використання гібридного хмаро орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

35. Коваленко В.В. «Використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності молодших школярів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

36. Сухіх А.С. «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів учнями основної школи» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

37. Антонюк Д.С. «Використання програмно-імітаційних комплексів як засобів формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

38. Матвійчук-Юдіна О.В. «Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

39. Коротун О.В. «Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

40. Козіброда С.В. «Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2019 рік

41. Концедайло В.В. «Застосування ігрових симуляторів у формуванні професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

42. Борисенко Д.В. «Методика використання комп’ютерного 3D проектування у навчанні майбутніх фахівців з дизайну» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

43. Процька С.М. «Комп’ютерно орієнтована методика формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

44. Дудко А.Ф. «Комп’ютерно орієнтована методика оцінювання якості тестів з вищої математики викладачами закладів вищої освіти» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

45. Головня О.С. «Методика застосування технологій віртуалізації Unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

46. Хрипун В.О. «Хмарні сервіси Google як засіб управління освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

47. Лупаренко Л.А. «Використання електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2020 рік

48. Гриценчук О.О. «Інформаційно-освітнє середовище як засіб розвитку громадянської компетентності вчителів у Нідерландах» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2021 рік

49. Коцюба Р.Б. «Комп’ютерно орієнтована методика розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

50. Тукало С.М. «Організаційно-педагогічні засади впровадження в наукових установах електронного документообігу на платформі SharePoint» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2