Вступ до докторантури

Перелік документів для вступу до докторантури

Вступники до докторантури подають документи:

 • заяву на ім'я директора Інституту;
 • копію паспорту (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду або копію id-картки;
 • копію документу(-ів) про здобутий ступінь магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
 • копію диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
 • копію атестату про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • копію військово-облікового документу (для військовозобов’язаних);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи (за наявності);
 • медичну довідка про стан здоров'я за формою № 086-о;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію сертифікату, що засвідчує знання іноземної мови (за наявності);
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • список наукових праць і винаходів, опублікованих після здобуття ступеня кандидата наук/доктора філософії;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним працівником Інституту зі згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний відділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Інституту.

Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновки відділу щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників Інституту із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Індивідуальний план докторанта ІЦО НАПН України