Національний фонд досліджень України

Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів

Тема: Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів

Назва конкурсу: Конкурс НФДУ «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»

Реєстраційний номер Проєкту: 2020.02/0310

Тривалість виконання Проєкту

Початок – 27.10.2020 р. (дата укладання Договору про виконання наукових досліджень і розробок);

Закінчення – 2022 рік.

Інформація про виконавців проєкту

до виконання Проєкту залучено 7 виконавців, з них:

доктори наук 2 ;

кандидати наук 5 ;

інші працівники 0 .

Мета Проєкту: теоретично обґрунтувати і розробити модель використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів, відповідні методики її реалізації та експериментальним шляхом перевірити їх ефективність.

Основні завдання Проєкту

1. Визначити поняттєвий апарат, уточнити зміст основних понять дослідження.

2. Визначити стан розроблення проблеми. .

3. Дослідити еволюцію засобів і технологій хмаро орієнтованих систем відкритої науки (ХОСВН) в освіті.

4. Обґрунтувати принципи, методи і підходи до формування ХОСВН у процесі навчання і професійного розвитку вчителів (ПНПРВ).

5. Провести аналіз та оцінювання стану використання ХОСВН у вітчизняному освітньому просторі.

6. Визначити засоби і сервіси формування ХОСВН у ПНПРВ.

7. Обґрунтувати модель використання ХОСВН у ПНПРВ.

8. Розробити методики використання ХОСВН у ПНПРВ.

9. Обґрунтувати методичні рекомендації щодо використання сервісів ХОСВН у ПНПРВ природничо-математичних предметів до роботи у наукових ліцеях.

10. Узагальнити та упровадити у педагогічну практику результати теоретичних та експериментальних досліджень.

Детальний зміст Проєкту:

- Сучасний стан проблеми. З огляду на значний педагогічний потенціал і новизну існуючих підходів до проектування ХОСВН, їх формування і використання у закладах освіти, ці питання ще потребують теоретичних та експериментальних досліджень. Зокрема, практично не розробленими залишаються теоретико-методологічні аспекти визначення структури, функцій, засобів і технологій проектування ХОСВН у закладах освіти, форми і методи їх використання у процесі навчання і професійного розвитку вчителів.

- Новизна Проєкту. Новизна реалізації проекту полягає у дослідженні поняттєвого апарату, принципів, методів, підходів, засобів і сервісів, моделей використання ХОСВН в освітньому процесі навчання і професійного розвитку вчителів. Одним із кінцевих результатів постають саме методики використання сервісів відкритої науки, які щойно виникли і продовжують формуватися нині. Саме їх освітнє опрацювання і має бути внеском дослідження, це не було розглянуто раніше.

- Методологія дослідження. Науково-дослідна робота виконуватиметься на основі положень системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних та соціальних фактів, явищ, процесів; положень психолого-педагогічної науки в галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі закладів освіти. З метою забезпечення надійності експериментальних методик та інтерпретації їх результатів передбачається застосування методів анкетування, експертного оцінювання, науково-педагогічного експерименту та опрацювання отриманих даних за допомогою статистичних методів.

Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання Проєкту

1. Визначено поняттєвий апарат, уточнено зміст основних понять, що стосуються використання хмаро орієнтованих методичних систем у процесі підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеї.

2. Визначено стан розроблення проблеми дослідження у вітчизняному і зарубіжному освітньому просторі.

У результаті реалізації проєкту «Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів» за 2020 р. підготовлено:

1. Коваленко В. В., Литвинова С. Г., Мар’єнко М. В., Шишкіна М. П. Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів: зміст основних понять дослідження.Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 3(25). Частина 2. С.67-74. URL : https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Kovalenko-Lytvynova-Marienko-Shys.pdf

2. Лупаренко Л. А., Мар’єнко М. В., Носенко Ю. Г., Сухіх А. С., Шишкіна М. П. Концептуальний апарат дослідження хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів. Інноваційна педагогіка, 2020. Випуск 29 Т.2. С.179-183. URL : http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/29/part_2/37.pdf

Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проєкту в суспільній практиці.

Застосування результатів наукового дослідження може бути здійснено в системі вищої, вищої педагогічної, післядипломної педагогічної освіти. Результати наукового дослідження можуть бути використані науковцями, які здійснюють дослідження та розробки, спрямовані на розвиток хмарних ІКТ-сервісів у системі педагогічної освіти, педагогами-практиками для ознайомлення з сучасними тенденціями формування і розвитку хмаро орієнтованих систем відкритої науки в освітньому процесі.