Про вчену раду

Быков.jpgГолова Вченої ради Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор ІЦО НАПН України.
тел. 
+38 (044) 453-90-51
e-mail: bykov@iitlt.gov.ua
Пінчук.jpg

Заступник голови Вченої ради Пінчук Ольга Павлівнакандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи ІЦО НАПН України.
тел. +38 (044) 468-28-34, +38 (044) 468-33-29  

e-mail: opinchuk@iitlt.gov.ua
Соколюк.jpg

Вчений секретар Вченої ради Соколюк Олександра Миколаївнакандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник ІЦО НАПН України.

тел. +38 (044) 468-28-34, +38 (044) 468-33-29
e-mail: sokolyuk@iitlt.gov.ua

(зі Статуту Інституту цифровізації освіти НАПН України)

ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ

5.1. Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною (організаційною) діяльністю, який виконує консультативно-дорадчі функції.

5.2. Кількісний склад членів вченої ради Інституту становить не менш ніж 21 особа. Не менш як три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора. До складу Вченої ради можуть також входити академіки, члени-кореспонденти, інші провідні вчені, практичні працівники і керівники освіти, які не працюють в Інституті.

5.3. Директор, заступники, вчений секретар Інституту є членами вченої ради за посадою. До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих вчених (представник молодих вчених) та представник трудового колективу. Зазначені особи призначаються до складу вченої ради наказом директора Інституту. Голова, його заступники та вчений секретар Вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

5.4. Члени Вченої ради (за винятком осіб, які входять до складу за наказом директора Інституту) обираються на час повноважень директора загальними зборами (конференцією) колективу наукових працівників Інституту шляхом таємного голосування більшістю голосів. Персональний склад Вченої ради Інституту затверджується Президією НАПН України.

5.5. Вчена рада:

- обговорює найважливіші наукові, науково-практичні проблеми, інші проблеми, що стосуються діяльності Інституту, розглядає стратегічні питання створення, розвитку і впровадження засобів навчання та інформаційних технологій в освіті, перспективи розвитку Інституту;

- визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту;

- здійснює наукову та науково-технічну оцінку тематики і результатів наукових досліджень;

- розглядає і затверджує щорічні та перспективні плани наукових досліджень, звіти про наукові дослідження, виконані в підрозділах Інституту, а також фінансові плани та загальноінститутські звіти;

- розглядає питання, пов’язані з підготовкою та атестацією наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема кваліфікаційних рівнів магістра, доктора філософії, доктора наук;

- затверджує теим дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і призначає наукових керівників чи консультантів;

- розглядає питання підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників;

- затверджує результати атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників Інституту;

- обирає і затверджує у встановленому порядку керівників підрозділів, наукових працівників на вакантні посади або на новий термін;

- обговорює і приймає рішення щодо удосконалення та розвитку структури Інституту;

- розглядає питання заснування і випуску наукових фахових, інших видань, утворення спеціалізованих учених рад для захисту дисертацій в порядку, передбаченому законодавством;

- обговорює і схвалює проведення конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, інших науково-методичних заходів;

- рекомендує до опублікування наукові і навчальні праці співробітників Інституту, а також роботи, що видаються за рекомендацією Інституту;

- розглядає рукописи підручників, навчальних посібників, іншої навчальної літератури, подає пропозиції до Міністерства освіти і науки України, щодо надання відповідного грифу міністерства;

- у встановленому порядку висуває наукові роботи і кандидатури працівників Інституту та інших працівників на представлення до державних нагород, відзначення преміями, стипендіями,у тому числі міжнародними, іншими видами морального та матеріального заохочення;

- приймає рішення щодо присвоєння працівникам Інституту вчених звань старшого дослідника, професора і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, порушує клопотання щодо присвоєння почесних звань;

- висуває кандидатів для обрання дійсними членами, членами-кореспондентами НАПН України, інших вітчизняних і зарубіжних академій наук;

- розглядає питання та ухвалює рішення про надання творчих відпусток науковим працівникам Інституту відповідно до чинного законодавства.

- погоджує перелік посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

5.6. Вчена рада є повноважною у прийнятті рішень, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин її складу. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів ради, які брали участь у засіданні. Рішення приймаються таємним або відкритим голосуваннях. Вид голосування (відкрите або таємне) з того чи іншого питання встановлює Вчена рада. Рішення Вченої ради набувають чинності після підписання директором Інституту протоколу засідання. За окремими рішеннями Вченої ради директор Інституту видає відповідні накази.

5.7. Вчена рада збирається за потребою, але не менше 10 разів на рік. Робота ради планується на рік.