Про вчену раду

Быков.jpgГолова Вченої ради  Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор ІІТЗН НАПН України.
тел. 
+38 (044) 453-90-51
e-mail: bykov@iitlt.gov.ua
Пінчук.jpg

Заступник голови Вченої ради  Пінчук Ольга Павлівнакандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи ІІТЗН НАПН України.
тел. +38 (044) 468-28-34, +38 (044) 468-33-29  

e-mail: opinchuk@iitlt.gov.ua
Соколюк.jpg

Вчений секретар Вченої ради  Соколюк Олександра Миколаївнакандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник

тел. +38 (044) 468-28-34, +38 (044) 468-33-29
e-mail: sokolyuk@iitlt.gov.ua

(зі Статуту Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ

6.1. Для колегіального розгляду основних питань наукової та атестаційної діяльності в Інституті створюється і діє Вчена рада Інституту, яка приймає рішення і виробляє рекомендації у межах своєї компетенції, що визначаються цим Статутом.

6.2. Головою Вченої ради за посадою є директор Інституту, заступником голови – заступник директора Інституту з наукової (науково-експериментальної) роботи, секретарем – учений секретар Інституту.

6.3. Кількість членів Вченої ради визначається загальними зборами (конференцією) колективу наукових працівників Інституту шляхом відкритого голосування та становить не менш ніж 17 осіб. До її складу, окрім директора Інституту, за посадою входять заступник (заступники) директора Інституту з наукової (науково-експериментальної) роботи та учений секретар Інституту. За наказом директора Інституту до Вченої ради можуть бути включені інші працівники Інституту в кількості, що разом з особами, які входять до Вченої ради за посадою, не перевищує ¼ її складу. До складу Вченої ради можуть також входити академіки, члени-кореспонденти, інші провідні вчені, практичні працівники і керівники освіти, які не працюють в Інституті.

6.4. Члени Вченої ради (за винятком осіб, які входять до складу за наказом директора Інституту) обираються на час повноважень директора загальними зборами (конференцією) колективу наукових працівників Інституту шляхом таємного голосування більшістю голосів. Персональний склад Вченої ради Інституту затверджується Президією НАПН України.

6.5. Вчена рада:

 • обговорює найважливіші наукові, науково-практичні проблеми, інші проблеми, що стосуються діяльності Інституту, розглядає стратегічні питання створення, розвитку і впровадження засобів навчання та інформаційних технологій в освіті, перспективи розвитку Інституту;
 • визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту;
 • здійснює наукову та науково-технічну оцінку тематики і результатів науково-дослідних робіт;
 • розглядає і затверджує поточні плани наукових досліджень, звіти про науково-дослідні роботи, виконані в підрозділах Інституту, а також загальноінститутські звіти;
 • розглядає питання, пов’язані з підготовкою наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру;
 • затверджує теми кандидатських і докторських дисертацій аспірантів, докторантів, здобувачів та призначає наукових керівників (консультантів);
 • розглядає питання підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників Інституту;
 • затверджує результати атестації наукових працівників Інституту;
 • обирає і затверджує у встановленому порядку керівників підрозділів, наукових працівників на вакантні посади чи на новий термін;
 • обговорює і приймає рішення щодо вдосконалення структури Інституту, його функцій, створення нових підрозділів, інших заходів з його розвитку;
 • розглядає питання заснування і випуску наукових фахових, інших видань, утворення спеціалізованих учених рад для захисту дисертацій в порядку, передбаченому законодавством;
 • обговорює і схвалює проведення конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, інших науково-методичних заходів;
 • рекомендує до опублікування планові наукові і навчальні праці співробітників Інституту, а також позапланові роботи, що видаються з рекомендацією Інституту;
 • розглядає рукописи підручників, навчальних посібників, іншої навчальної літератури, подає пропозиції до Міністерства освіти і науки України, щодо надання відповідного грифу міністерства;
 • у встановленому порядку висуває наукові роботи і кандидатури працівників Інституту та інших працівників на представлення до державних нагород, відзначення преміями, стипендіями, іншими видами морального та матеріального заохочення;
 • приймає рішення щодо присвоєння в установленому порядку вчених звань старшого наукового співробітника, професора, інших почесних звань;
 • висуває кандидатів для обрання дійсними членами, членами-кореспондентами НАПН України, інших вітчизняних і зарубіжних академій наук;
 • розглядає питання та ухвалює рішення про надання творчих відпусток науковим працівникам Інституту відповідно до чинного законодавства.

6.6. Вчена рада є повноважною у прийнятті рішень, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин її складу. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів ради, які брали участь у засіданні. Рішення приймаються таємним або відкритим голосуваннях. Вид голосування (відкрите або таємне) з того чи іншого питання встановлює Вчена рада. Рішення Вченої ради набувають чинності після підписання директором Інституту протоколу засідання. За окремими рішеннями Вченої ради директор Інституту видає відповідні накази.

6.7. Вчена рада збирається у строки, визначені директором, але не менше одного разу на місяць. Робота ради планується на рік.