Пінчук Ольга Павлівна

Пінчук Ольга Павлівна Посада: провідний науковий співробітник
Вчене звання: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 453-97-09


fb_icon.png scopus scholar OrcID Publons 

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 09.12.2022 23:46:41
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rmR4Yr4AAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 878<
  h-індекс (усі): 15
  i10-індекс (усі): 29
  Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій і перспектив їх використання у навчанніОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 48 (4), 14-34, 201581*2015
  Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспектОП ПінчукНові технології навчання, 55-58, 2007772007
  Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освітиВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП ПінчукНаукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017492017
  Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of studentsOP Pinchuk, OM Sokolyuk, OY Burov, MP ShyshkinaВидавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019472019
  Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: посібникЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП ПінчукПедагогічна думка, 2012402012
  Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 „Теорія …ОП Пінчук362011
  Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологійОП ПінчукПінчук Ольга Павлівна.–Київ, 2010.–255 с, 2010362010
  Синтетичне навчальне середовище–крок до нової освітиОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ БуровНаціональний авіаційний університет, 2017312017
  Learning as a systemic activityO Pinchuk, O Burov, S LytvynovaInternational Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 335-342, 2019302019
  Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освітиОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 4 (3), 2007262007
  Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environmentOP PinchukІнформаційні технології і засоби навчання, 83-98, 2016242016
  Ключові питання створення Концепції мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладівОП Пінчук, ЮМ БогачковІнформаційні технології і засоби навчання 35 (3), 83-98, 2013232013
  Using the students' state indices for design of adaptive learning systemsOY Burov, OP Pinchuk, MA Pertsev, Y VasylchenkoІнформаційні технології і засоби навчання, 20-32, 2018182018
  Synthetic educational environment-a footpace to new educationOP Pinchuk, SG Lytvynova, OY BurovInformation Technologies and Learning Tools 60 (4), 28-45, 2017182017
  Perspective Analysis of the Use of Electronic Social Networks in a Learning Environment.O PinchuckICTERI, 680-686, 2016162016
  Предметна компетентність з фізики у системі спеціальних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладівОП ПінчукЗбірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені …, 2011162011
  Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладівОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВЮ Биков, АФ Манако, ВВ Олійник, ...Атіка, 2014152014
  Оцінювання рівня сформованості предметних компетентностей учнів основної школи методом семантичного диференціала в процесі навчання фізикиЮО Жук, ОП ПінчукНаук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (пед. науки), 120-127, 200815*2008
  Дидактичний потенціал мультимедійних технологій у загальноосвітній школіОП ПінчукНаукові записки: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова.–Вип. LXVI …, 2007152007
  Дослідно-експериментальна діяльність Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на базі навчальних закладів різних рівнівОП Пінчук, ВМ Дем’яненко, ЮГ Носенко, МП ШишкінаКомп’ютер у школі та сім’ї 125 (5), 18-23, 201514*2015
  Сучасні завдання цифрової трансформації освітиВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП ПінчукВісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 1, 27-36, 202013*2020
  The evolution of teaching methods of students in electronic social networksOP Svitlana LytvynovaProc. 13th Int. Conf. ICTERI 2017 1844, 360-371, 201713*2017
  Результати експериментальних досліджень застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі базової школиОП ПінчукПроблеми освіти: наук. зб., 41-50, 2008132008
  Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібникМІ Жалдак, МІ Шут, ЮО Жук, НП Дементієвська, ОП ПінчукПедагогічна думка, 2012122012
  Дидактичний аспект проблеми визначення мультимедіа в освітіОП ПінчукНаукові записки. Серія педагогічні та історичні науки, 178-184, 2006122006
  Suchasni zavdannja cyfrovoji transformaciji osvity [Мodern tasks of digital transformation of education]V Bykov, O Spirin, O PinchukVisnyk Kafedry JuNESKO «Neperervna profesijna osvita KhKhI stolittja 1 (1 …, 2020112020
  AR and VR as Gamification of Cognitive Tasks.O Pinchuk, V Tkachenko, O BurovICTERI, 437-442, 2019112019
  Problems and tasks of the modern stage of education informatizationB VYu, OM Spirin, OP PinchukScientific support for the development of education in Ukraine: actual …, 2017112017
  Індивідуалізація навчального середовища учня засобами ІнтернетОП Пінчук, ОМ СоколюкЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2013112013
  Formuvannia predmetnykh kompetentnostei uchniv osnovnoi shkoly v protsesi navchannia fizyky zasobamy multymediinykh tekhnolohii: avtoref. dys.... kand. ped. nauk/Natsionalnyi …OP PinchukExtended abstract of candidate’s thesis. Instytut informatsiinykh …, 2011112011
  Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахОП Пінчук, ЮМ БогачковКомп’ютер у школі та сім’ї 8 (96), 16-19, 201192011
  Проблема розширення кола дидактичних засобів навчання фізики: ІКТ аспектОМ Соколюк, ОП ПінчукМіжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 201582015
  ШКІЛЬНИЙ ВЕБ-САЙТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУОП Пінчук, ГЮ НовоселецькийІнформаційні технології і засоби навчання 33 (1), 201382013
  Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, ОІ Вольневич, ВО Царенко, ...Педагогічна думка, 201282012
  Проблема формування ІК-компетентності учнів у відкритому інформаційно-освітньому середовищі: аспект використання електронних соціальних мереж у навчанніОП ПінчукКомп’ютер у школі та сім’ї 8, 4-10, 201672016
  Istoryko-analitychnyi ohliad rozvytku sotsialnykh merezhnykh tekhnolohii i perspektyv yikh vykorystannia u navchanniOP PinchukInformatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia 4 (48), 14-34, 201572015
  Особливості педагогічної взаємодії у середовищі дистанційного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладівОП ПінчукДистанційна освіта в Україні. Інформаційне освітнє середовище у системі …, 201172011
  Problema vyznachennia multymedia v osviti: tekhnolohichnyi aspektOP PinchukNovi tekhnolohiyi navchannya.–2007.–Vyp 46, 55-58, 200772007
  Актуальні проблеми використання засобів мультимедійних технологій в основній школіОП ПінчукНові технології навчання: наук.-метод. зб./[Кол. авт.].―К.: Інститут …, 200772007
  Problemyta zavdannya suchasnogo etapu informatyzaciyi osvityVY Bykov, OM Spirin, OP PinchukNaukove zabezpechennya rozvytku osvityv Ukrayini: aktualni problemyteoriyi i …, 201762017
  Інтерактивні комп’ютерні моделі на уроках фізики основної школиОП ПінчукЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 200962009
  Вдосконалення моделі предметної області в індивідуальній свідомості учнів як необхідна умова розвитку їх предметної компетентностіОП ПінчукНаукові записки (пед. науки).–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.–2009 …, 200962009
  Problems and tasks of the modern stage of informatization of educationVY Bykov, OM Spirin, OP PinchukScientific support for the development of education in Ukraine: current …, 201752017
  Orhanizatsiia seredovyshcha dystantsiinoho navchannia v serednikh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakhYM Bohachkov, VY Bykov, OP Pinchuk, AF Manako, OI Voljnevych, ...Organization of the environment of distance learning in secondary schools …, 201252012
  Problema vyznachennia multymedia v osviti: tekhnolohichnyi aspekt [The problem of definition of multimedia in education: technological aspect]O PinchukNovi tekhnolohii navchannia 46, 55-58, 200752007
  Cognitive activity of students under conditions of digital transformation of learning environmentOP Pinchuk, OM SokolyukІнформаційні технології в освіті, 71-81, 201842018
  Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах використання інтернет орієнтованих освітніх технологійОП Пінчук, ОМ СоколюкВНТУ, 201842018
  Комплексна методика оцінювання результатів навчальної діяльності учнів: компетентнісний підхідОП ПінчукВісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки 13 (226), 112-116, 201242012
  Деякі аспекти підвищення якості самостійної пізнавальної діяльності учнів у процесі компетентнісно орієнтованого навчанняОП ПінчукТеорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін …, 200942009
  Розв’язуємо задачі з економіки : посібник для вчителівО Пінчук, М Лавінський42008
  Особливості використання комп’ютерних моделювань у шкільному курсі фізикиНП Дементієвська, ОП Пінчук, ОВ Слободяник, ОМ СоколюкІнформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 200442004
  ICT for training and evaluation of the solar impact on aviation safetyO Pinchuk, O Sokolyuk, O Burov, E Lavrov, S Shevchenko, V AksakovskaICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 16 th Int …, 202032020
  Основні особливості застосування засобів мультимедійних технологійОП Пінчук, ОМ ШевченкоФізика та астрономія в сучасній школі, 7-11, 201332013
  Мультимедійні технології: підготовка індивідуальних домашніх завдань з фізикиОП ПінчукФізика та астрономія в сучасній школі, 34-36, 201332013
  Розвиток предметної компетенції учнів шляхом осучаснення змісту фізичної освітиОП ПінчукФізика та астрономія в школі 3 (72), 13-20, 200932009
  Оцінювання результатів педагогічного впливу в контексті компетентнісно зорієнтованого навчання фізикиОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання, 20093*2009
  Cyber Safety in the Digital Educational Environment: External and Internal RisksO Burov, Y Krylova-Grek, E Lavrov, O Orliyk, S Lytvynova, O PinchukInternational Conference on Intelligent Human Systems Integration, 364-370, 202122021
  Динаміка активності користувачів веб-ресурсу lib. iitta. gov. ua під час карантинуОП Пінчук, МА ШиненкоЧДТУ, 202022020
  Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ: колективна монографія/[колектив авторів]; за редОП Пінчук, ОП Верстка–ПінчукВЮ Бикова, ОП Пінчук. К.: ФОП Ямчинський ОВ, 201922019
  Особливості використання комп’ютерних моделювань у шкільному курсі фізикиОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП Пінчук, ОВ СлободяникІнформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 201922019
  Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж»(остаточний)ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 201722017
  Сервіси електронних соціальних мереж як засоби спільної навчальної діяльностіОП ПінчукНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 201722017
  Istoryko-analitychnyi ohliad rozvytku sotsialnykh merezhnykh tekhnolohii i perspektyv yikh vykorystannia u navchanni [Historical and Analytical Review of the Development of …OP Pinchuk22015
  Дистанційні освітні студії. функції та можливостіОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВО ЦаренкоСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 201222012
  Математика в економіці: навчальний посібник для учнів і вчителівО Пінчук22005
  The webportal of VO Sukhomlynsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine as an information resource for implementation of research in education, pedagogy and psychologyLD Berezivska, OP Pinchuk, NV VaraksinaInformation Technologies and Learning Tools 78 (4), 249-265, 202012020
  VR in Education: Ergonomic Features and CybersicknessO Pinchuk, O Burov, S Ahadzhanova, V Logvinenko, Y Dolgikh, ...International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 350-355, 202012020
  Імерсивні технології в навчанні: проблема чи перспектива?О Пінчук«ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2020», ХІІ Міжнародна науково-практична конференція …, 202012020
  Методика використання комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметівСГ Литвинова, НП Дементієвська, ОВ Слободяник, ОМ Соколюк, ...Педагогічна думка, 202012020
  Комп’ютерне моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметівВЮ Биков, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ОВ Слободяник, ОП Пінчук, ...Педагогічна думка, 202012020
  AV and VR as Gamification of Cognitive TasksОП Пінчук, ВА Ткаченко, ОЮ БуровCompetences Proceedings of the 15th International Conference on ICT in …, 201912019
  Мобільна підтримка презентацій мультимедійного контенту на прикладі пристрою Ezcast C2ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, МА ШиненкоКомп’ютер у школі та сім’ї 4 (140), 15-18, 201712017
  Інструментальні засоби мережних комунікацій у професіональній діяльності учителяОП Пінчук, ОМ СоколюкЗбірник наукових праць «Дидактика фізики як концептуальна основа формування …, 20151*2015
  Проблема вибору програми навчання у середовищі дистанційного навчанняОП ПінчукЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201512015
  Удосконалення якості позакласної самостійної роботи учнів з фізики шляхом використання різних інформаційних ресурсівОП ПінчукВісник Чернігівського нац. пед. університету. Серія: Педагогічні науки, 138-141, 201112011
  Підвищення ефективності процесу опанування учнями понятійного апарату фізики засобами мультимедійних технологійОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 17 (3), 201012010
  Influence of Properties of the Nervous System on Cognitive AbilitiesO Burov, S Lytvynova, O Pinchuk, E Lavrov, O Siryk, V Logvinenko, ...International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 114-119, 20212021
  AR/VR in Digital Learning: Influence, Opportunities and Risks’ MitigationO Pinchuk, O BurovEasyChair, 20212021
  DIGITAL COMPETENCE AS A NECESSARY CONDITION FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ACTIVITIESVY Bykov, OP PinchukDIGITAL EDUCATION AT ENVIRONMENTAL UNIVERSITIES, 9, 20212021
  Процедура розгортання відкритої інтернет-платформи «Українська електронна енциклопедія освіти»ОП Пінчук, ЛА ЛупаренкоКиївський університет імені Бориса Грінченка, 20212021
  Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниОП Пінчук, НВ ЯськоваІІТЗН НАПН України, 20212021
  Проблема формування й актуалізації поняттєво-термінологічного апарату педагогіки і психології у цифрову епохуВЮ Биков, ОП Пінчук, ЛА ЛупаренкоІІТЗН НАПН України, 20212021
  Ефективна експертиза публікацій як запорука якості наукових виданьO Pinchuk, I MalytskaТеорія і практика управління соціальними системами, 64-80, 20202020
  Гуманістичний аспект цифрової дидактикиОП Пінчук, ОМ СоколюкНТУ «ХПІ», 20202020
  Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" : січень-квітень 2019 та 2020 рокиМ Шиненко, О Пінчукhttps://lib.iitta.gov.ua/720474/, 20202020
  ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМІ Воротнікова, В Ковальчук, В Кухаренко, О Олейнік, Н Морзе, О ПінчукСхвалено і рекомендовано до друку вченою радою Центрального інституту …, 20202020
  Кібербезпека учасників навчального процесу і дистанційне навчанняОП Пінчук, ОЮ БуровЖДУ ім. І. Франка, 20202020
  Використання вебресурсів для методичної підтримки навчання дисциплін природничо-математичного циклуОП Пінчук, ОМ СоколюкНауково-методичний центр ВФПО, 20202020
  Цифрові засоби підтримки міжпредметної навчальної діяльності школярів і розвитку професійних компетентностей учителівОП Пінчук, ОМ СоколюкВінниця: Друк плюс, 20202020
  Використання результатів наукового дослідження «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж» в …ВМ Барладим, ВЮ Биков, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ...Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 20202020
  Персональне середовище самоспрямованного навчання учнівЮМ Богачков, ПС Ухань, ОП ПінчукСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 20202020
  Проєктування електронних навчальних курсів на основі типового Moodle‐курсу університетуІС Мінтій, СВ Шокалюк, СГ Литвинова, ОП ПінчукДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 20202020
  «Математична революція» у світі та УкраїніОП Пінчук, ОЮ БуровФОП Ямчинський ОВ, 20202020
  Використання 3D та AR на уроках математики: аспект моделюванняОП ПінчукЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ …, 20202020
  VI Міжнародна конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»ОП ПІНЧУКВісник Національної академії педагогічних наук України 1 (1), 20192019
  Цифрова трансформація навчального середовища: аспект пізнавальної активності студентівО Пінчук, О Соколюк, О Буров, М ШишкінаОсвітній вимір 52, 22-38, 20192019
  VR and AR as components of digital educational contentО Pinchuk, S LytvynovaDigital education at environmental universities, 34, 20192019
  Роль Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України в цифровізації освіти і науки України (до 20-ї річниці заснування інституту)ВЮ Биков, ОП Пінчук, ОМ Соколюк, АВ ЯцишинЦифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика: збірник наукових …, 20192019
  Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів з використанням відкритих електронних освітніх ресурсів та електронних соціальних мережО ПінчукЦифрова трансформація відкритих освітніх середовищ : монографія 186, 88-100, 20192019
  Аналітичний ретроспективний огляд використання електронних соціальних мереж у навчанніО ПінчукЦифрова трансформація відкритих освітніх середовищ : монографія 186, 69-87, 20192019
  Впровадження результатів наукових досліджень як системоутворювальний напрям спільної діяльності наукових та освітніх установОП ПінчукЦифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика: збірник наукових …, 20192019
  Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищАВ Яцишин, ОП Пінчук, ОВ Овчарук, СГ Литвинова, МП Шишкіна, ...ФОП Ямчинський ОВ, 20192019
  Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у електронних соціальних мережахОП Пінчук, СГ ЛитвиноваЦифрова трансформація відкритих освітніх середовищ : монографія 168, 101-132, 20192019
  Деякі аспекти цифрової модернізації системи загальної середньої освітиОП ПінчукХерсонський державний університет, 20192019
  Засоби віртуалізації у синтетичному навчальному середовищіОП Пінчук, ВА ТкаченкоЗбірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних …, 20192019
  ОСВІТНІ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВЛ Білоусової, Л Брескіної, В Вембер, О Гончарової, А Забарної, ...2018
  Національний освітньо-науковий глосарійВІ Луговий, ОМ Топузов, НВ Базелюк, ОП Вашуленко, ЛД Березівська, ...ТОВ «Конві прінт», 20182018
  Modeling of Cognitive Activity of High School Children Using ICTsOY Burov, O Pinchuk, O Sokoliuk, M PertsevФОП Цьома СП, 20182018
  Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мережВЮ Биков, ОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ...Педагогічна думка, 20182018
  Використання цифрового обладнання навчального експерименту як актуальна проблема природничої освітиОП Пінчук, ОМ СоколюкРедакційно-видавничий відділ НУБіП України, 20182018
  Комплексне формування компетентностей учнів у природничих науках і технологіяхОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20182018
  Цифрова гуманістична педагогіка як новий виклик компетентності сучасного вчителяОП ПінчукВидавництво ХНТУ, 20182018
  Електронні соціальні мережі як інструменти сучасного навчального середовища: Глосарій (видання 2-ге доповнене та перероблене)ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20172017
  Гейміфікація в загальній середній освіті: аспект використання електронних соціальних мережОП Пінчук, НВ ЯськоваІІТЗН НАПН України, 20172017
  ІКТ-інструменти для співпраці та соціальної взаємодії у відкритому освітньому просторіОП Пінчук, ОМ СоколюкКомпринт, 20172017
  Методичні основи використання соціальних мереж для навчання учнів середньої школиОП Пінчук2017
  National Report on the State and Prospects of Education Development in UkraineНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Pedahohichna dumka, 20172017
  ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІOP PinchukInformation Technologies and Learning Tools 54 (4), 83-98, 20162016
  Використання технологічних можливостей відкритого освітнього середовища у діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладуО Пінчук, Г НовоселецькийДосвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної …, 20162016
  Information-analytical materials for the Parliament hearings" Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space"ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...2016
  Результати ретроспективного аналізу розвитку і використання соціальних мережОП ПінчукНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 20162016
  Електронні соціальні мережі як інструменти сучасного навчального середовища : глосарійкол. авт., ОП Пінчукhttp://lib.iitta.gov.ua/11453, 20152015
  Научно-экспериментальная деятельность Института информационных технологий и средств обучения НАПН Украины на базе учебных заведений разных уровнейВМ Дем'яненко, ЮГ Носенко, ОП Пінчук, МП ШишкінаКомпютер у школі та сімї, 18-23, 20152015
  The problem of expansion of didactic means of learning of physics: ICT aspectОП Пінчук, ОМ СоколюкМіжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 20152015
  Electronic social networks as tools of modern learning environment: GlossaryОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Experience and prospects of electronic social networking in educationЮМ Богачков, ОЮ Буров, ОЕ Коневщинська, ОП Пінчук, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Проектирование педагогических технологий в Интернет ориентированной образовательной средеОП Пинчук, АН СоколюкДидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовани …, 20142014
  Організація та проведення науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі : методичні рекомендаціїО Пінчук, З Мотильковаhttp://lib.iitta.gov.ua/5514/, 20142014
  Експериментальна робота як чинник реалізації спільної діяльності наукових та освітніх установВ Дем'яненко, Ю Запорожченко, О Пінчук, М ШишкінаЗб. наук. пр. присвячений 15-річчю заснування Інституту інформаційних …, 20142014
  Звіт про науково-дослідну роботу «Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів»(заключний)ЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20142014
  Methodology of designing a network of resource centers for distance learning in secondary schoolsЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20142014
  Організація середовища дистанційного навчання як науково-методична проблемаОП ПінчукЗбірник наукових праць присвячений 15-річчю заснування Інституту …, 20142014
  Розвиток професійної компетентності учителя фізики: ІКТ-аспектОП ПінчукАксіома, 20142014
  Імплементація ідей сталого розвитку в шкільну фізичну освітуОП Пінчук" Ярославна", 20142014
  Проектування педагогічних технологій у середовищі дистанційного навчанняОП ПінчукЗвітна наукова конференція присвячена 15-річчю Інституту інформаційних …, 20142014
  Сучасний стан вирішення проблем доступності та якості електронного навчання в шкільній освітіДБ Пінчук, О.П., РождественськаВосьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для …, 20132013
  Актуальні проблеми забезпечення дистанційного навчання учнів ЗНЗОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20132013
  Науково-методичні рекомендації до проекту державних стандартів інформативних компетентностей вчителівО Пінчук, Ю Богачковhttp://lib.iitta.gov.ua/1918/, 20132013
  Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчанняО Пінчук, А Манако, І Савельєваhttp://lib.iitta.gov.ua/1925/, 20132013
  Окремі аспекти впливу Інтернет технологій на розвиток інформаційної компетентності учнівОП Пінчук, ОМ СоколюкПП" Ексклюзив-Систем", 20132013
  School website as a factor of development of school information educational environmentОП Пінчук, ГЮ НовоселецькийІнформаційні технології і засоби навчання 1 (33), 20132013
  Розділ 2. Психолого-педагогічні особливості середовища дистанційного навчання учнівО ПінчукОрганізація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх …, 20122012
  Розвиток освітніх технологій та проблема використання дистанційного навчання у системі загальної середньої освітиОП ПінчукХерсонський державний університет, 20122012
  Розвиток дистанційної освіти на новому етапі інформатизації школиОП Пінчук, ЮМ Богачков, ПС УханьВНТУ, 20122012
  Орієнтовні норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників навчальних закладів при організації навчального процесу за …ОП Пінчук, ВЮ Биков, ЮМ БогачковІІТЗН НАПН України, 20122012
  Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20112011
  Звіт про науково-дослідну роботу «Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах»(заключний)ЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20112011
  Проблема оцінювання компетентності учнів у навчальному середовищі загальноосвітньої школиОП ПінчукЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 97, 20112011
  Математика в економіці [навчальна програма курсу за вибором для старших класів економічного профілю]О Пінчук, М ЛавінськийМатематика, 31-36, 20082008
  Математичне моделювання як стрижень загальнопредметної компетентності учнів (на прикладі навчання фізики)ОП ПінчукНаук. часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 3. Викладання фізики і …, 20082008
  кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу, Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського, Голосіївський просп., 3, Київ, 03039, Україна, e-mail: Ця …Ч Кумара, Т Гранчак, Ю Половинчак, О Пінчук
  ВАЛЕРІЙ БИКОВ, ОЛЕГ СПІРІНО ПІНЧУКВІСНИК КАФЕДРИ ЮНЕСКО «НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ», 27, 0

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 09.08.2022 15:52:34
  Кількість ресурсів: 121

  Article

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Лупаренко, Л. А. (orcid.org/0000-0002-4500-3155) (2022) Didactic potential of using digital content with augmented reality Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (63). pp. 39-57. ISSN 978-966-2337-01-3

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Лупаренко, Л. А. (orcid.org/0000-0002-4500-3155) (2021) Representation of scientific content of encyclopedic topics in scientometric and abstract databases Information Technologies and Learning Tools, 5 (85). pp. 360-383. ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Прокопенко, А.А. (orcid.org/0000-0001-5719-844X) (2021) Development of digital competence - a professionally significant component of competence of officers of the Armed Forces of Ukraine Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (62). pp. 54-69. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2020) Modern tasks of digital transformation of education UNESCO Chair Journal "Lifelong Professional Education in the XXI Century", 1. pp. 27-36. ISSN 2708-2164

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2020) Digital tools to support interdisciplinary learning activities of pupils and the development of professional competencies of teachers Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (55). pp. 97-108. ISSN 2415-8097

  - Мінтій, І.С. (orcid.org/0000?0003?3586?4311), Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000?0003?3774?1729), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2020) The design of electronic educational courses on the basis of a typical Moodle course Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки», 14 (43). pp. 66-84. ISSN 2218-7650

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) (2020) Effective peer review of publications as a guarantee for scientific editions quality Теорія і практика управління соціальними системами, 4. pp. 64-80. ISSN 2078-7782

  - Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2020) Personal environment self-directed student learning Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems (56). pp. 24-42. ISSN 2412-1142

  - Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2019) Features of the use of computer simulations in the school physics course Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р..

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Ткаченко, В.А. (orcid.org/0000-0003-4028-4522) and Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2019) AV and VR as Gamification of Cognitive Tasks Competences Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (2387). pp. 437-442. ISSN 1613-0073

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2019) 6th International conference “Digital education at environmental universities" Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1 (1). ISSN 2707-305X

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) and Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) Synthetic educational environment: a footpace to new education Information Technologies and Learning Tools, 4 (60). pp. 28-45. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Problems and tasks of the modern stage of education informatization Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). pp. 191-198.

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Пінчук, О.П. and Шиненко, М.А. (2017) Mobile support for multimedia content presentations in tterms of Ezcast C2 device Комп’ютер у школі та сім’ї, 4 (140). pp. 15-18. ISSN 2307-9851

  - Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Synthetic educational environment - a footpace to new education Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 28-45. ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П. (2016) Perspective Analysis of the Use of Electronic Social Networks in a Learning Environment ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 1614. pp. 680-686. ISSN 1613-0073

  - Пінчук, О.П. (2016) Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environment Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (54). pp. 83-98.

  - Пінчук, О.П. (2016) The issue of forming of students’ competence in open information and educational environment: the aspect of use of social networking in education. Комп’ютер у школі та сім’ї, 8. pp. 4-10. ISSN 2307-9851

  - Пінчук, О.П. (2015) Historical and analytical review of social networking technologies and prospects of their use in training Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (48). pp. 14-34. ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П., Дем’яненко, В.М., Носенко, Ю.Г. and Шишкіна, М.П. (2015) Scientific and Experimental Activities of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine on the Basis of Educational Institutions of Different Levels Комп’ютер у школі та сім’ї, 5 (125). pp. 18-23. ISSN 2307-9851

  - Пінчук, О.П. (2014) Organization of distance learning environments as scientific and methodical problem Збірник наукових праць присвячений 15-річчю заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 87-98.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2013) Індивідуалізація навчального середовища учня засобами Інтернет Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.] (19). pp. 35-37. ISSN 2307-4507

  - Пінчук, О.П. and Шевченко, О.М. (2013) Мain features of multimedia technology application Фізика та астрономія в сучасній школі, 6 (109). pp. 7-11.

  - Богачков, Ю.М. and Пінчук, О.П. (2013) Key issues of concepts' formation of the network of resource center of distance education of general education institutions Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (35). pp. 83-98. ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П. and Новоселецький, Г.Ю. (2013) School website as a factor of development of school information educational environment Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (33). ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П. (2013) Мультимедійні технології: підготовка індивідуальних домашніх завдань з фізики Фізика та астрономія в сучасній школі, 2 (105). pp. 34-36.

  - Пінчук, О.П. (2012) Complex methods of the assessment of students learning activity results: competence approach Вісник черкаського університету, 13 (226). pp. 112-116. ISSN 2076-586Х

  - Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М. and Царенко, В.О. (2012) Distance Education Studies. Features and capabilities Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (31). pp. 290-294.

  - Пінчук, О.П. and Богачков, Ю.М. (2011) Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Комп'ютер у школі та сім'ї, 8 (96). pp. 16-19.

  - Пінчук, О.П. (2011) Improving the quality of extracurricular students' self-directed learning physics by means of various information resources Вісник Чернігівського нац. пед. університету. Серія: Педагогічні науки (89). pp. 138-141.

  - Пінчук, О.П. (2011) Subject competence in physics in the system of special competences of secondary education establishment students Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (17). pp. 165-167.

  - Пінчук, О.П. (2010) Efficiency increase of mastering process of physics conceptual apparatus by students thought the instrumentality of multimedia facilities Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (17). ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П. (2009) Development of subject competence of students via modernizing the content of physics education Фізика та астрономія в школі, 3 (72). pp. 13-20.

  - Пінчук, О.П. (2009) Some aspects of improvement in self-independent cognitive students activity in the process of competency orientated studying Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. pp. 122-127.

  - Пінчук, О.П. (2009) Interactive computer models on lessons of physics in general school Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. Серія педагогічна (15). pp. 234-236.

  - Пінчук, О.П. (2008) Mathematical modelling as a core of students’ general subject competence (on the example of teaching physics) Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 3. Викладання фізики і математики у вищий та середній школі (4). pp. 67-72.

  - Жук, Ю.О. and Пінчук, О.П. (2008) Оцінювання рівня сформованості предметних компетентностей учнів основної школи методом семантичного диференціала в процесі навчання фізики Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (пед. науки) (12). pp. 120-127.

  - Пінчук, О.П. (2008) Results of experimental research of multimedia technology application in teaching situation of basic school Проблеми освіти : наук. зб. (55). pp. 41-50.

  - Пінчук, О.П. (2007) A question of multimedia definition in education: technological aspects Нові технології навчання (46). pp. 55-58.

  - Пінчук, О.П. (2006) Didactic aspect of the problem of multimedia definition in education Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки (64). pp. 178-184.

  Book Section

  - Лупаренко, Л. А. (orcid.org/0000-0002-4500-3155), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2022) Electronic encyclopedia as an object of ergonomic design In: Звітна науково-практична конференція Інституту цифровізації освіти НАПН України : збірник матеріалів, 10 лютого 2022 р., м. Київ ІЦО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 46-50.

  - Биков, В.Ю., Пінчук, О.П. and Лупаренко, Л. А. (2021) The problem of formation and updating of the conceptual-terminological apparatus of pedagogy and psychology into the digital era In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 8-11.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Лупаренко, Л. А. (orcid.org/0000-0002-4500-3155) (2021) Procedure for deployment of the open Internet platform "Ukrainian electronic encyclopedia of education" In: Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці (28 квітня 2021 р.) Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 134-137.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Прокопенко, А.А. (orcid.org/0000-0001-5719-844Х) (2021) Modern problems of cybersecurity in the educational environment of military education In: Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнського відкритого науково?практичного онлайн?форуму (Київ, 15–16 червня 2021 року) Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, pp. 73-75. ISBN 978-617-7945-18-4

  - Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2021) Electronic methodical materials to help teachers of natural sciences and mathematics In: ІХ Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція "Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти" РОІППО, м. Рівне, Україна, pp. 81-84. ISBN 978-617-7058-77-5

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2020) Humanistic aspect of digital didactics In: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції 28 травня 2020 року НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна, pp. 392-399.

  - Пінчук, О.П. and Шиненко, М.А. (2020) Dynamics of lib.iitta.gov.ua users activity during quarantine In: Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2020) ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 105-106.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2020) Using 3D and AR in math lessons: an aspect of modeling In: Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Збірник матеріалів наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 80-83.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2020) Immersive technologies in learning: problem or perspective? In: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІОН-2020» ВНТУ, м. Вінниця, Україна, pp. 257-258.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2020) "Mathematical revolution" in the world and in Ukraine In: Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання: збірник матеріалів ФОП Ямчинський О.В., м. Київ, Україна, pp. 54-57.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Соколюк, О.М. (2020) The use of web resources for methodological support for teaching disciplines of the natural-mathematical cycle In: Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (11 листопада 2020 р., Київ) Науково-методичний центр ВФПО, м. Київ, Україна, pp. 8-10. ISBN 978-617-7283-43-9

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2020) Cybersecurity of participants in the learning process and distance learning In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (12 листопада 2020 р.) ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна, pp. 220-223.

  - Пінчук, О.П. (2019) Some aspects of digital modernization of the general secondary education system In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти" (12-13 вересня 2019 року, ХДУ, м. Херсон) Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна, pp. 102-104.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Ткаченко, В.А. (2019) Virtualization tools in a synthetic learning environment In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 131-132.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2018) Educational and cognitive activity of students in the use of Internet-oriented educational technologies In: «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 ВНТУ, м. Вінниця, Украiна, pp. 266-267. ISBN 978-966-641-728-5

  - Пінчук, О.П. (2018) Digital Humanistic Pedagogy as a New Challenge to the Competency of a Modern Teacher In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Видавництво ХНТУ, м. Херсон, Україна, pp. 13-14.

  - Пінчук, О.П. (2018) Complex formation of students' competences in natural sciences and technologies In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 148-150.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2018) Using the digital equipment of the learning experiment as an actual problem of natural education In: V Міжнародна наукова конференція "Цифрова освіта в природничих університетах", 17-18 жовтня 2018 року Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, м. Київ, Україна, pp. 141-144.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Services of electronic social networks as a means of joint educational activities In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 89-93.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Соколюк, О.М. (2017) ICT tools for collaboration and social interaction in an open educational environment In: IV Міжнародна наукова конференція “Цифрова освіта в природничих університетах” Компринт, м. Київ, Україна, pp. 65-66.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Яськова, Н.В. (2017) Gameimization in general secondary education: the aspect of the use of electronic social networks In: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» (м. Київ, 14 груд. 2017 р.) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 179-183.

  - Пінчук, О.П. (2016) The results of a retrospective analysis of the development and use of social networks In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 209-211.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2015) The problem of expansion of didactic means of learning of physics: ICT aspect In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2015) Tools of network communications in professional work of the teacher In: Збірник наукових праць «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 143-145.

  - Пінчук, О.П. (2015) The choice of training programs among distance learning In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2015 року. Сукція 1. Інформаційно-комунікаційні технології відкритої освіти ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Соколюк, О.М. and Пінчук, О.П. (2015) The problem of expansion of didactic means of learning of physics: ICT aspect In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

  - Соколюк, О.М. and Пінчук, О.П. (2015) Tools of network communications in professional work of the teacher In: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 143-145.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2014) Designing pedagogical technologies in Internet-oriented educational environment In: Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовании: материалы международной научно-практической заочной конференции 19 мая 2014 года / [редкол.: О.Ф. Брыксина (отв. ред.), Е.Н. Тараканова, М.А. Воронина] «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», г. Самара, Россия, pp. 237-241.

  - Пінчук, О.П. (2014) Designing educational technology in distance learning environments In: Звітна наукова конференція присвячена 15-річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. (2014) Implementation of sustainable development ideas in school physical education In: Всеукр. наук.-пр. конф. «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи» "Ярославна", м. Суми, Україна, pp. 117-119.

  - Пінчук, О.П. (2014) The development of the professional competence of teachers of physics: the ICT aspect In: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : зб. матеріалів міжнародної наукової Інтернет-конференції Аксіома, pp. 142-145.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2014) Implementaciya of ideas of steady development is in school physical education In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи "Ярославна", м. Суми, Україна, pp. 117-119.

  - Пінчук, О.П. and Рождественська, Д.Б. (2013) Current state of an issue of accessibility and quality of e-learning in school education In: Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2013) Окремі аспекти впливу Інтернет технологій на розвиток інформаційної компетентності учнів In: Матеріали Міжнар. ІХ (ХІХ) наук.-пр. конф., 17-18 травня 2013 р. ПП "Ексклюзив-Систем", Кіровоград, Україна , pp. 54-55.

  - Пінчук, О.П. (2013) Current problems of distance learning of pupils In: Звітна наук. конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, 21 берез. 2013 р.) : Матеріали наук. конф. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 30-31.

  - Пінчук, О.П. (2012) Development of educational technologies and a problem of distant learning in the system of general secondary education In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Херсонський державний університет, Херсон, Україна, pp. 206-207.

  - Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М. and Ухань, П.С. (2012) Development of distance learning at the new stage of school informatization In: Зб. матеріал. доп. VIII міжнародної науково-практичної конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012» (ІОН-2012), 1-5 жовтня 2012 р. ВНТУ, м. Вінниця, Україна, pp. 9-10.

  - Пінчук, О.П. (2011) Особливості педагогічної взаємодії у середовищі дистанційного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів In: Сборник научных трудов "Міськдрук", г. Харьков, Украина, pp. 271-276.

  Monograph

  - Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Базелюк, Н.В. (orcid.org/0000-0001-6156-1897), Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д. (orcid.org/0000-0002-4763-1673), Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Бойко, А.Е. (orcid.org/0000-0002-0371-5058), Вашуленко, О.П. (orcid.org/0000-0002-4972-6246), Вербицький, В.В. (orcid.org/0000-0002-0471-5543), Вітренко, Юрій Миколайович (orcid.org/0000-0002-4277-4587), Ворона, В.О. (orcid.org/0000-0002-6944-3833), Гавриш, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9254-558), Гальченко, М.С. (orcid.org/0000-0002-8151-530X), Гордієнко, В.П. (orcid.org/0000-0003-4939-9027), Гудим, І.М. (orcid.org/0000-0002-6459-806X), Джурило, Аліна Петрівна (orcid.org/0000-0002-5129-6724), Довбищенко, В.І., Драч, І.І. (orcid.org/0000-0001-7501-4122), Єршова, Людмила Михайлівна (orcid.org/0000-0002-2346-5842), Жиляєв, Ігор Борисович (orcid.org/0000-0001-7118-0254), Жук, Ю.О. (orcid.org/0000-0002-6932-2484), Журба, Катерина Олександрівна (orcid.org/0000-0002-3854-4033), Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Іванова, С.М. (orcid.org/0000-0002-3613-9202), Калашнікова, С.А. (orcid.org/0000-0002-3836-1915), Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089), Кириченко, М.О. (orcid.org/0000-0003-1756-9140), Ковтунець, В.В. (orcid.org/0000-0001-9077-4867), Корнієнко, А.В. (orcid.org/0000-0001-7334-6625), Кремень, В.Г. (orcid.org/0000-0001-5459-1318), Куліш, Тетяна Іванівна (orcid.org/0000-0001-8509-9190), Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610), Лобановська, Інна Георгіївна (orcid.org/0000-0002-7379-197X), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162), Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Максименко, Оксана Олексіївна (orcid.org/0000-0003-3951-7923), Максименко, С.Д. (orcid.org/0000-0002-3592-4196), Малиношевська, Альона Василівна (orcid.org/0000-0003-0472-1940), Малиношевський, Р.В. (orcid.org/0000-0001-8839-6465), Мальований, Юрій Іванович (orcid.org/0000-0003-4910-4866), Мачуський, В.В. (orcid.org/0000-0002-5932-6502), Мєлков, Юрій (orcid.org/0000-0002-8186-0357), Мушка, О.В. (orcid.org/0000-0001-6083-2499), Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Онаць, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3323-1289), Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392), Орлов, О. В. (orcid.org/0000-0003-0954-4402), Остапенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-5343-0088), Отич, О.М. (orcid.org/0000-0003-2686-2832), Панок, Віталій Григорович (orcid.org/0000-0003-1421-0554), Петроє, О.М. (orcid.org/0000-0003-2941-1455), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Піроженко, Тамара Олександрівна (orcid.org/0000-0001-9822-4819), Пономаренко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0002-4388-274X), Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550), Радкевич, В.О. (orcid.org/0000-0002-9233- 5718), Регейло, І.Ю. (orcid.org/0000-0003- 0512-2456), Рейпольська, О.Д. (orcid.org/0000-0002- 5524-7110), Рябченко, В.І. (orcid.org/0000-0001-6404-1045), Саух, Петро (orcid.org/0000-0001-9767-7496), Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581), Сисоєва, С.О. (orcid.org/000-0003-2499-732X), Слюсаревський, Микола Миколайович (orcid.org/0000- 0002-4038-5668), Слюсаренко, О.М. (orcid.org/0000- 0001-7957-1794), Смульсон, Марина Лазарівна (orcid.org/0000-0002-9563-3390), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Сорочан, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4704-2385), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Таланова, Ж.В. (orcid.org/0000-0003-4007-2677), Тарнавська, Сніжана Вікторівна (orcid.org/0000-0003-0981-939X), Титаренко, Інна Олегівна (orcid.org/0000-0002-5848-631X), Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773), Харченко, Наталія Вікторівна, Хемчян, Ірина Іванівна (orcid.org/0000-0003-0885-8899), Хомич, Л.О. (orcid.org/0000-0003-1130-4395), Чепелєва, Н.В., Чуніхіна, Світлана (orcid.org/0000-0002-0813-6741), Шагаєва, О.А. (orcid.org/0000-0003-0810-9249), Шатирко, Л.О. (orcid.org/0000-0002-1953-0656), Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700), Шпарик, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0001-7507-4950), Ярмола, Н. А. (orcid.org/0000-0001-9374-5543), Ярошенко, О.Г. (orcid.org/0000-0003-1555-0526), Смола, Л.М. and Кравченко, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638) (2021) National report on the state and prospects of education in Ukraine: a monograph (To the 30th anniversary of Ukraine's independence) Project Report. КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна.

  - Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X), Вакалюк, Тетяна Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-6825-4697), Новіцька, Інесса Василівна (orcid.org/0000-0003-0780-0580), Кравченко, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0002-5895-9615), Коротун, О.В. (orcid.org/0000-0003-2240-7891) and Корнілова, Тетяна Борисівна (2019) Digital transformation of open educational environments Project Report. ФОП Ямчинський О.В., м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Богачков, Ю.М., Гриб'юк, О.О., Соколюк, О.М., Слободяник, О.В., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Дементієвська, Н.П. and Яськова, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5736-6877) (2018) Formation of informational and educational environment for senior students' learning on the basis of electronic social networks technologies Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Манако, А.Ф., Олійник, В.В., Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Коневщинська, О.Е., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Рождественська, Д.Б., Барладим, В.М., Корнієць, О.М. and Мушка, Іван Васильович (2014) The organization and functioning of network of resource centers of secondary schools distance learning Project Report. Атіка, м. Київ, Україна.

  - Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Вольневич, О.І., Царенко, В.О., Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027), Мушка, Іван Васильович and Манако, А.Ф. (2011) Organization of e-learning environment of general secondary school students Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0001-9229-7865), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520), Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154) and Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) (2020) Computer modeling of cognitive tasks for the formation of students' competencies in natural and mathematical subjects Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2021) Assessing the impact of the virtual reality environment on the cognitive activity of the student In: І науково-практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті», м. Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. (2017) Methodological bases for using social networks for the study of secondary school students In: Веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям», 28-31 серпня 2017, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Пінчук, О.П., Коневщинська, О.Е., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Носенко, Ю.Г., Іванова, С.М., Овчарук, О.В., Соколюк, О.М., Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Book

  Барладим, В.М., Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520), Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Коневщинська, О.Е., Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Лебеденко, Л.В., Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Ткаченко, В.А. (orcid.org/0000-0003-4028-4522), Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) and Яськова, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5736-6877) (2020) Using the results of research "Developing of information and educational learning environment of senior students' training on the base of e-social networks" in educational practice: a collection of materials Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-261-3

  Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Дементієвська, Н.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2020) Electronic social networks as tools of modern learning environment : Terminological dictionary ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-273-6

  Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Топузов, Олег Михайлович, Базелюк, Н.В., Вашуленко, О.П., Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Гальченко, Максим Сергійович, Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Довбищенко, В.І., Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Калашнікова, С.А., Карамушка, Л.М., Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Лузан, П.Г., Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162), Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Максименко, С.Д., Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550), Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Савченко, Олександра Яківна, Саух, Петро (orcid.org/0000-0003-4366-2496), Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X), Слюсаревський, Микола Миколайович and Таланова, Ж.В. (2018) National Education and Research Glossary ТОВ «Конві прінт», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-04-8

  Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович (orcid.org/0000-0002-4277-4587), Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна, Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна, Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Пінчук, О.П., Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна, Пророк, Н.В., Просіна, О.В., Прохор, I.П., Пустовіт, Г.П., Пуховська, Л.П., Рагозіна, Вікторія Валентинівна, Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Романова, Г.М., Рябова, З.В., Савченко, Олександра Яківна, Сердюк, Л.З., Синенко, С.І., Слюсаревський, Микола Миколайович, Слюсаренко, О.М., Смола, Л.М., Смульсон, Марина Лазарівна, Сорочан, Т.М., Сотська, Г.І., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Суший, О.В. (orcid.org/0000-0002-4364-7571), Таланова, Ж.В., Таранченко, О.М., Тименко, Володимир Петрович, Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Топузов, Олег Михайлович, Хемчян, Ірина Іванівна (orcid.org/0000-0003-0885-8899), Хомич, Л.О., Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573), Шагаєва, О.А., Шатирко, Л.О., Шкільна, Ірина Миколаївна and Базелюк, Н.В. (2017) National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine Pedahohichna dumka, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-444-1

  Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Дементієвська, Н.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2017) Electronic social networks as tools of modern learning environment: Glossary (edition 2 is complete and redone) ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович, Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна (orcid.org/0000-0002-7379-197X), Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна, Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна, Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108), Просіна, О.В., Прохор, I.П., Пустовіт, Г.П., Пуховська, Л.П., Рагозіна, Вікторія Валентинівна, Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Романова, Г.М., Рябова, З.В., Савченко, Олександра Яківна, Сердюк, Л.З., Синенко, С.І., Слюсаревський, Микола Миколайович, Слюсаренко, О.М., Смола, Л.М., Смульсон, Марина Лазарівна, Сорочан, Т.М., Сотська, Г.І., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Суший, О.В. (orcid.org/0000-0002-4364-7571), Таланова, Ж.В., Таранченко, О.М., Тименко, Володимир Петрович, Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Топузов, Олег Михайлович, Хемчян, Ірина Іванівна (orcid.org/0000-0003-0885-8899), Хомич, Л.О., Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573), Шагаєва, О.А., Шатирко, Л.О. and Шкільна, Ірина Миколаївна (2016) National Report on the State and Prospects of the Development of Education in Ukraine Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-453-3

  Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Дементієвська, Н.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (orcid.org/0000-0003-1920-8365) (2015) Electronic social networks as tools of modern learning environment: Glossary ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Коневщинська, О.Е., Пінчук, О.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2015) Experience and prospects of electronic social networking in education: review ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Жук, Ю.О. (orcid.org/0000-0002-6932-2484), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2011) Organization of training activities in computer-oriented learning environment Посібник . Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

  Жалдак, М.І., Шут, М.І., Жук, Ю.О. (orcid.org/0000-0002-6932-2484), Дементієвська, Н.П., Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) and Соколов, П.К. (2011) Multimedia system as a means of interactive learning Педагогічна думка, НАПН України, м. Київ, Україна.

  Thesis

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2010) Formation of subject competency of basic school students in the process of teaching physics by means of multimedia technologies Dissertation candidate2 thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

  - Пінчук, О.П. (2010) Formation of subject competency of basic school students in the process of teaching physics by means of multimedia technologies Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

  Audio

  - Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Пінчук, О.П., Савельєва, І.В. and Манжула, А.М. (2014) Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» [Audio] (Unpublished)

  Experiment

  - Шиненко, М.А. (orcid.org/0000-0001-6697-747X) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2022) Monitoring the use of the web resource "Electronic Library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine" January-May 2020, 2022 [Experiment]

  - Шиненко, М.А. and Пінчук, О.П. (2021) Monitoring the use of website "Library NAPS of Ukraine" with Google Analytics January-March 2021 [Experiment]

  - Шиненко, М.А. and Пінчук, О.П. (2021) Monitoring the use of the web resource "Electronic Library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine" January-June 2021 [Experiment]

  - Шиненко, М.А. and Пінчук, О.П. (2021) Monitoring the use of the web resource "Electronic Library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine" July-December 2021 [Experiment]

  - Шиненко, М.А. (orcid.org/0000-0001-6697-747X) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2021) Monitoring the use of the web resource "Electronic Library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine"2020-2021 [Experiment]

  - Шиненко, М.А., Пінчук, О.П. and Іванова, С.М. (2020) Monitoring the use of website "Library NAPS of Ukraine" report 2019 [Experiment]

  - Шиненко, М.А. and Пінчук, О.П. (2020) Monitoring the use of the web resource "Electronic Library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine" January-April 2019 and 2020 [Experiment]

  - Шиненко, М.А. and Пінчук, О.П. (2020) Monitoring the use of the web resource "Electronic Library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine" Collection of materials May-October 2020 [Experiment]

  - Шиненко, М.А. and Пінчук, О.П. (2020) Monitoring the use of the web resource "Electronic Library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine" 2019 and 2020 [Experiment]

  Teaching Resource

  - Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2020) Methods of using computer simulation to form the competencies of students with natural and mathematical subjects [Teaching Resource]

  Other

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2021) Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine Видавничий дім "Гельветика", м. Херсон, Україна.

  - Буров, О.Ю. and Пінчук, О.П. (2021) AR/VR inDigitalLearning:Influence, OpportunitiesandRisks’Mitigation EasyChair, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю., Гуржій, А.М., Буров, О.Ю., Яцишин, А.В., Пінчук, О.П., Лупаренко, Л. А., Кохан, О. В. and Полященко, І.М. (2021) Encyclopedic Research in the Works of Domestic and Foreign Scientists: abstract review. Part 1. Works of Ukrainian Researchers ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю., Гуржій, А.М., Буров, О.Ю., Яцишин, А.В., Пінчук, О.П., Лупаренко, Л. А., Кохан, О. В. and Полященко, І.М. (2021) Encyclopedic Research in the Works of Domestic and Foreign Scientists. Part 1. Works of Ukrainian Researchers ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. (2017) Report on the implementation of the research work " Developing of information and educational learning environment of senior students' training on the base of e-social networks" (final) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Мотилькова, З.О. (2014) Management of scientific and methodical work in secondary schools: guidelines ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

  - Богачков, Ю.М. and Пінчук, О.П. (2014) Report on research work "Methodology of network design resource centers of distance education of secondary schools" (final) ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. and Богачков, Ю.М. (2013) Naukovyi-metodichnі rekomendatsії to project Reigning standartіv іnformativnih competencies vchitelіv ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Пінчук, О.П., Манако, А.Ф. and Савельєва, І.В. (2013) Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчання ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Пінчук, О.П., Биков, В.Ю. and Богачков, Ю.М. (2012) Орієнтовні норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників навчальних закладів при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

  - Богачков, Ю.М. and Пінчук, О.П. (2011) Report on research work "Scientific and methodological principles of organization of distance learning environment in secondary schools" (final) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.