Завдання і напрями діяльності

 • здiйснення теоретичних та експериментальних дослiджень щодо створення i використання засобiв навчання та     iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у навчально-виховному процесi закладiв освiти усiх типiв;

 • розробка технiчних умов, педагогiчних стандартiв, методик сертифiкацiї засобiв навчання, приладiв, обладнання та  устаткування, iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в освiтi;

 • iнженерно-педагогiчне проектування системи iнформацiйної пiдтримки освiтнього простору України, зокрема вiртуальних  систем i систем дистанцiйного навчання i освiти;

 • здiйснення координацiї науково-дослiдної, проектної i виробничої дiяльностi щодо створення i використання засобiв навчання  та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в освiтi;

 • пiдготовка кадрiв вищої квалiфiкацiї через аспiрантуру i докторантуру, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї науковцiв i  працiвникiв закладiв освiти з тематики iнституту;

 • органiзацiя i проведення наукових та науково-практичних конференцiй, семiнарiв, симпозiумiв, пiдготовка наукових i  науково-методичних друкованих та електронних видань тощо.

          Основні напрями:

 • науково-дослiдний:

розробка наукових проблем та проведення експериментальних досліджень щодо створення, розвитку і застосування в навчально-виховному процесі навчальних закладів України всіх ступенів і рівнів акредитації новітніх засобів навчання з різних дисциплін; інформаційних технологій навчання, комп’ютерних програм навчального призначення, Інтернет-сайтів, Інтернет-порталів, комп’ютерно орієнтованих навчально-методичних комплексів, інших електронних засобів і ресурсів з різних дисциплін; Інтернет орієнтованих баз і банків даних науково-педагогічної інформації; автоматизованих систем формування і підтримування в актуальному і безпечному стані електронних навчальних і наукових ресурсів єдиного інформаційного освітнього простору; систем електронного дистанційного навчання, засобів дистанційних аудіо- і відео- телекомунікацій, мультимедійних та комп’ютерних інтерактивних засобів навчання, засобів відображення і презентації комп’ютерної інформації; автоматизованих моделюючих, експертних і віртуальних навчальних систем; нових і типових архітектур навчальних комп’ютерних комплексів і комплектів, складу і структури їх загальносистемного та прикладного програмно-апаратного забезпечення, окремих комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з природничо-математичних і гуманітарних дисциплін; комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, у тому числі, для систем відкритої освіти та систем електронного дистанційного навчання; автоматизованих систем тестового оцінювання впливу новітніх засобів навчання та ІКТ на результати навчальної діяльності; автоматизованих систем наукових досліджень.


 • науково-експериментальний:

створення мережі наукових центрів, експериментальних майданчиків, пілотних навчальних закладів з проблематики Інституту; організація і здійснення широкомасштабних педагогічних експериментів в комп’ютерній мережі пілотних навчальних закладів щодо відпрацювання новітніх засобів навчання, ІКТ та методик їх застосування в освітній практиці, електронних дистанційних технологій навчання і освіти.


 • проектно-технологiчний:

обґрунтування умов, стандартів, науково-методичного забезпечення застосування й сертифікації засобів навчання, їх комплектів і комплексів та супровід їх промислового випуску; розробка науково обґрунтованих нормативів оснащення навчальних закладів України всіх ступенів і рівнів акредитації технічними засобами навчання з різних дисциплін та програмно-апаратними засобами навчальних комп’ютерних комплексів.


 • науково-координацiйний:

здійснення координації науково-дослідної, проектної і виробничої діяльності навчальних закладів, наукових установ і виробничих підприємств щодо створення і застосування в освітній практиці новітніх засобів навчання та ІКТ.


 • науково-методичний та освітній:

вивчення, узагальнення і поширення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики Інституту; надання допомоги навчальним закладам, науковим установам і виробничим підприємствам з питань впровадження в навчально-виховний процес засобів навчання нового покоління, ІКТ, електронних дистанційних технологій навчання і освіти; підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук через докторантуру та аспірантуру; підвищення кваліфікації та стажування наукових і науково-педагогічних кадрів з напрямів, що досліджуються в Інституті.


 • мiжнародний:

співпраця з навчальними закладами, науковими установами і виробничими підприємствами зарубіжних країн, які досліджують і розв’язують споріднені проблеми; проведення спільних досліджень, виконання спільних програм та проектів.