КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

ІНСТИТУТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

оголошує конкурс на заміщення посад

№ п/п

Посада

Кількість ставок

Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти

1

завідувач відділу

1,0

2

провідний науковий співробітник

1,75

3

старший науковий співробітник

2,0

4

науковий співробітник

0,5

5

молодший науковий співробітник

2,5

Відділ технологій відкритого навчального середовища

1

завідувач відділу

1,0

2

головний науковий співробітник

0,5

3

провідний науковий співробітник

2,25

4

старший науковий співробітник

1,0

5

молодший науковий співробітник

2,25

Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем

1

завідувач відділу

1,0

2

провідний науковий співробітник

2,0

3

старший науковий співробітник

0,5

4

науковий співробітник

1,0

5

молодший науковий співробітник

1,5

Сектор мережних технологій і баз даних

1

завідувач сектору

1,0

2

провідний науковий співробітник

0,5

3

науковий співробітник

3,0

Відділ цифрової трансформації НАПН України

1

завідувач відділу

1,0

2

головний науковий співробітник

1,0

3

провідний науковий співробітник

2,5

4

старший науковий співробітник

1,0

Термін подання документіводин місяць від дня опублікування оголошення.

Вимоги до учасників конкурсу

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, здобули вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня. На заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

 1. завідувача відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 2. головного наукового співробітника – доктор наук;
 3. провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 4. старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 5. завідувача сектору – доктор філософії (кандидат наук)
 6. наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду;
 7. молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Учасник конкурсу повинен мати результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.

Вимоги до наукових праць, опублікованих кандидатом на вакантну наукову посаду продовж останніх п’яти років:

 • завідувача відділу/сектору, головного наукового співробітника та провідного наукового співробітника – не менше 2-х статей у фахових виданнях категорії «А»/ Scopus/Web of Science та не менше 2-х статей у фахових виданнях категорії «Б» (статті у співавторстві будуть зараховані як 0,5 статті);
 • старшого наукового співробітника – не менше 1-ї статті у фахових виданнях категорії «А»/ Scopus/Web of Science та не менше 1-ї статті у фахових виданнях категорії «Б» (статті у співавторстві будуть зараховані як 0,5 статті).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,

подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту цифровізації освіти НАПН України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;
 • копію військового квитка та копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • перелік наукових праць кандидата опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (крім пакету документів кандидати дублюють перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти), зокрема опублікованих:
  • ­ у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
  • ­ у наукових виданнях інших держав;
  • ­ у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • монографії (розділи у колективних монографіях);
 • посилання на наукові онлайн-профілі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Кандидати, які працюють Інституті цифровізації освіти НАПН України, подають лише заяву про участь у конкурсі та список наукових праць.

Документи подавати за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлінського, 9, к. 204. Телефон для довідок: 468-33-29; 453-90-51.

Електронна пошта: iitlt@iitlt.gov.ua

Опубліковано 10 листопада 2023 року

Останні події

 30.11.2023

Екватор онлайн школи "Цифрові технології в наукових дослідженнях"

Три тижні поспіль учасники І онлайн школи підвищують рівень власної цифрової компетентності, опановують цифрові технології і сервіси для виконання наукової і науково-організаційної діяльності. Школа ініційована Радою молодих вчених НАПН України та організована у співпраці з Офісом підтримки вченого, Інститутом цифровізації освіти НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (укрінтеі) та Освітнім хабом «Центр неперервної освіти / Lifelong Education Centre».

Програма І онлайн школи складається з 2 модулів і передбачає 60 годин (2 кредити ЄКТС). Передбачено лекційні та тренінгові заняття, а також виконання практичних вправ та завдань. Тривалість І онлайн школи: 01.11.23-13.12.23 р.


 29.11.2023

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2023»

21 листопада 2023 р. в онлайн форматі відбулась ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2023». На конференцію зареєструвалося – 175 осіб, до Збірника матеріалів конференції подано понад 100 тез доповідей(статей). До кінця грудня 2023 року заплановано опублікувати Збірник матеріалів конференції з ISBN та DOI. Конференція відбувається щорічно упродовж 11 років у співпраці з радами молодих вчених різних закладів вищої освіти та наукових установ. Ініціатор та координатор конференції Анна Яцишин, провідний науковий співробітник відділу цифрової трансформації НАПН України нашого інституту.


 20.11.2023

Імерсивні технології в освіті

Опубліковано збірник матеріалів за результатами проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті». DOI 10.33407/lib.NAES.737753


 17.11.2023

Цифрові інструменти розвитку інформаційної грамотності та критичного мислення учнів

За результатами вебінару, що пройшов в рамках XV міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 26 жовтня 2023 року, пропонуємо вашій увазі збірник матеріалів «Цифрові інструменти розвитку інформаційної грамотності та критичного мислення учнів».
У публікації, що розміщена в електронній бібліотеці НАПН України, науковці Інституту цифровізації освіти НАПН України представили результати своїх наукових досліджень.


 15.11.2023

Співпраця з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

15 листопада 2023 року на засіданні Президії НАПН України обговорювали досвід мережевої взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів вищої педагогічної освіти України.

Після засідання між ІЦО НАПН України та ІПООД НАПН України був підписаний договір, що закріплює бажання сторін розробляти спільні проєкти на отримання грантів національних та міжнародних програм, проводити відкриті лекції, семінари, майстер-класи для аспірантів, докторантів, здобувачів освіти за запрошенням сторін та ін.


 15.11.2023

Співпраця з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

14 листопада 2023 р. між Інститутом цифровізації освіти НАПН України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка підписано Меморандум про співпрацю. Метою є координація зусиль сторін у сфері освітніх застосувань інформаційно-комунікаційних технологій. Відділ цифрової трансформації НАПН України Інституту та Центр соціального розвитку Університету взяли на себе відповідальність за узгодження різних форматів інноваційної діяльності обох сторін. 


 14.11.2023

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

10 листопада 2023 р. на базі Національного авіаційного університету відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступили: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща); Інститут соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві (Республіка Польща).


 13.11.2023

Співпраця з Інститутом програмних систем

13 листопада 2023 р. підписано договір про співпрацю з Інститутом програмних систем Національної академії наук України. Реалізація стратегічних планів, закладених у документ, відкриває нові перспективи для розвитку науково-освітніх ініціатив обох установ і для впровадження новітніх технологій.


 10.11.2023

Круглий стіл «Цифрова трансформація освіти: Стан, проблеми, перспективи»

10 листопада 2023 року відбувся круглий стіл «Цифрова трансформація освіти: Стан, проблеми, перспективи», організований державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» спільно з Інститутом цифровізації освіти НАПН України та компанією UGEN. Під час заходу було оголошено результатів всеукраїнський конкурс «Цифрова трансформація освіти: стан, проблеми, перспективи».

Круглий стіл об’єднав 297 учасників і учасниць. У конкурсі взяли участь більше ніж 30 робіт.


 10.11.2023

Співпраця з Інститутом освітньої аналітики

9 жовтня 2023 року визначаючи важливість наукової співпраці та інноваційної діяльності в освіті, прагнучі досягти ефективного впровадження в освітній процес положень Концепції «Нова української школи», а також сучасних цифрових технологій у наукову та освітню діяльність уклали договір про співпрацю.