Доповідь про результати досліджень формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем

Доповідь про результати досліджень формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем

18 березня 2021 р. на засіданні Президії НАПН України директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор Биков В.Ю. представив доповідь про результати досліджень в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України щодо формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем.

https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-3

Заслухавши доповідь, члени Президії відзначили, що педагогічні проблеми цифровізації освіти на всіх її рівнях набувають у нинішніх умовах пріоритетного значення і мають знаходити відображення тією або іншою мірою у переважній більшості наукових досліджень, які здійснюються в установах академії. Однією з важливих тенденцій імплементації інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес є посилення уваги до з’ясування і використання можливостей хмаро орієнтованих інформаційних технологій для розв’язання різноманітних освітніх завдань. У цьому контексті заслуговує на увагу комплекс наукових досліджень: «Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти» (керівник – д-р. пед. наук, с.н.с., М.П. Шишкіна), «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів» (керівник – д-р. пед. наук, с.н.с. С.Г. Литвинова), «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників» (керівники – к.пед.н., с.н.с. А.В Яцишин., к.пед.н. С.М. Іванова), здійснених в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання у 2018-2020 рр.

Дослідження науковців Інституту інформаційних технологій і засобів навчання відзначаються поєднанням фундаментального характеру здобутих результатів з їх вираженою практичною спрямованістю. До вагомих теоретичних результатів виконаних досліджень слід віднести обґрунтовані й розроблені концептуальну модель системи комп’ютерного моделювання та способи її використання у процесі формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів; принципи й методи формування хмаро орієнтованої системи закладу освіти, втілені в розроблену адаптивну хмаро орієнтовану систему навчання і професійного розвитку вчителів; модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу. Практично значущими є розроблені методики використання зазначених моделей в навчальній і науковій діяльності для формування компетентностей учасників освітнього процесу.

Здобуті наукові результати експериментально апробовані у понад 100 закладах загальної середньої освіти, близько 40 закладах вищої та післядипломної освіти, наукових установах і активно впроваджуються в широку освітню практику. Вони викладені у підготовлених і виданих двох монографіях, двох методичних посібниках, двох методичних рекомендаціях, у понад 400 науково-методичних друкованих праць, 126 з яких опубліковано у фахових виданнях України, що входять до наукометричних баз, 80 – у зарубіжних виданнях, 112 – у виданнях, що індексуються Scopus та Web of Science Core Collection. Всю продукцію внесено до Електронної бібліотеки НАПН України. Протягом 2018-2020 рр. з цього масиву електронних ресурсів зафіксовано понад 30 тис. завантажень. Розроблено і впроваджено два дистанційні навчальні курси з використання хмарних сервісів відкритої науки в освітньому процесі. Результати досліджень оприлюднено на близько 500 конференціях, семінарах, інших науково-педагогічних заходах.

ВЮ_2.jpg

Анонси та оголошення

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01

21 вересня 2021 р. об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України відбудеться захист кандидатської дисертаційної роботи Тукала Сергія Миколайовича «Організаційно-педагогічні засади впровадження в наукових установах електронного документообігу на платформі SharePoint» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті»

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті», яка відбудеться 22 вересня 2021 року. Організатор - Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.V Міжнародний семінар «Методи, ресурси і технології відкритого навчання та досліджень» (MROL 2021)

Тематика семінару охоплює питання сучасного стану розвитку та перспектив використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій підтримування навчання і наукових досліджень у відкритих системах вищої освіти. 


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА»

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та компанія UGEN (Ukrainian Generation) оголошують всеукраїнський конкурс серед закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога». До участі у конкурсі запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, авторські колективи, заклади фахової передвищої освіти, що мають власні розроблені і діючі автономні електронні освітні ресурси.