Доповідь про результати досліджень формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем

Доповідь про результати досліджень формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем

18 березня 2021 р. на засіданні Президії НАПН України директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор Биков В.Ю. представив доповідь про результати досліджень в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України щодо формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем.

https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-3

Заслухавши доповідь, члени Президії відзначили, що педагогічні проблеми цифровізації освіти на всіх її рівнях набувають у нинішніх умовах пріоритетного значення і мають знаходити відображення тією або іншою мірою у переважній більшості наукових досліджень, які здійснюються в установах академії. Однією з важливих тенденцій імплементації інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес є посилення уваги до з’ясування і використання можливостей хмаро орієнтованих інформаційних технологій для розв’язання різноманітних освітніх завдань. У цьому контексті заслуговує на увагу комплекс наукових досліджень: «Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти» (керівник – д-р. пед. наук, с.н.с., М.П. Шишкіна), «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів» (керівник – д-р. пед. наук, с.н.с. С.Г. Литвинова), «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників» (керівники – к.пед.н., с.н.с. А.В Яцишин., к.пед.н. С.М. Іванова), здійснених в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання у 2018-2020 рр.

Дослідження науковців Інституту інформаційних технологій і засобів навчання відзначаються поєднанням фундаментального характеру здобутих результатів з їх вираженою практичною спрямованістю. До вагомих теоретичних результатів виконаних досліджень слід віднести обґрунтовані й розроблені концептуальну модель системи комп’ютерного моделювання та способи її використання у процесі формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів; принципи й методи формування хмаро орієнтованої системи закладу освіти, втілені в розроблену адаптивну хмаро орієнтовану систему навчання і професійного розвитку вчителів; модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу. Практично значущими є розроблені методики використання зазначених моделей в навчальній і науковій діяльності для формування компетентностей учасників освітнього процесу.

Здобуті наукові результати експериментально апробовані у понад 100 закладах загальної середньої освіти, близько 40 закладах вищої та післядипломної освіти, наукових установах і активно впроваджуються в широку освітню практику. Вони викладені у підготовлених і виданих двох монографіях, двох методичних посібниках, двох методичних рекомендаціях, у понад 400 науково-методичних друкованих праць, 126 з яких опубліковано у фахових виданнях України, що входять до наукометричних баз, 80 – у зарубіжних виданнях, 112 – у виданнях, що індексуються Scopus та Web of Science Core Collection. Всю продукцію внесено до Електронної бібліотеки НАПН України. Протягом 2018-2020 рр. з цього масиву електронних ресурсів зафіксовано понад 30 тис. завантажень. Розроблено і впроваджено два дистанційні навчальні курси з використання хмарних сервісів відкритої науки в освітньому процесі. Результати досліджень оприлюднено на близько 500 конференціях, семінарах, інших науково-педагогічних заходах.

ВЮ_2.jpg

Анонси та оголошення

Відбудеться захист дисертації Коцюби Р.Б.

15 квітня 2021 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх) відбудеться захист дисертації Коцюби Романа Богдановича на тему «Комп’ютерно орієнтована методика розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Відбудеться захист дисертації Яцишин А.В.

15 квітня 2021 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх) відбудеться захист дисертації Яцишин Анни Володимирівни на тему «Теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів з наук про освіту» для здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


IV Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН», яка відбудеться 12-13 травня 2021 р. у м. Кропивницький.


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА»

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та компанія UGEN (Ukrainian Generation) оголошують всеукраїнський конкурс серед закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога». До участі у конкурсі запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, авторські колективи, заклади фахової передвищої освіти, що мають власні розроблені і діючі автономні електронні освітні ресурси.